Adásvételi és vállalkozási szerződések általános szerződési feltételei

1. Érvényességi terület

 1. Általános szerződési feltételeink minden ügyfél részére történő szállításra, szolgáltatásra és ajánlattételre vonatkozik.
 2. Szerződési feltételeink érvényessége kizárólagos. Amennyiben a szerződés tárgyát szerelési szolgáltatások is vagy kizárólag azok képezik, úgy ezen szolgáltatásokra az itt felsorolt szabályozásokat megelőzően az Általános szerelési feltételekben foglaltak vannak érvényben, melyek jelen dokumentum után találhatók. Megrendelő ezzel szembenálló, vagy ÁSZF-ünktől eltérő feltételei nem érvényesek, kivéve, ha egyes esetekben azokhoz írásban kifejezetten hozzá nem járultunk. Szerződési feltételeink abban az esetben is érvényesek, ha az ügyfél szerződési feltételeinkkel szembenálló vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében a szállítást még egyszer nyomatékosan nem egyeztettük.

2. Ajánlat és szerződéskötés

 1. Az árra, mennyiségre, szállítási határidőkre és szállítási lehetőségekre vonatkozó ajánlataink nem kötelező érvényűek.
 2. Az általunk leadott ajánlatokra és előzetes költségvetésekre, valamint az azzal együtt kiküldött ábrákra, rajzokra, kalkulációkra és egyéb dokumentumokra vonatkozóan a tulajdonjogot és a szerzői jogokat fenntartjuk magunknak. Az átvevő kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem egészét, sem tartalmukat harmadik fél számára elérhetővé nem teheti, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik fél által fel nem használhatja, vagy nem sokszorosíthatja. Ezen kötelezettség megsértése esetén az ajánlatban vagy előzetes költségvetésben megadott ajánlati ár 25%-ának megfelelő mértékben használati kártérítést kell fizetni.
 3. Az ajánlatok nem tartalmaznak rajzokat, statikus elemzéseket vagy vizsgálati bizonyítványokat, kivéve, ha ezt illetően külön megállapodás született.
 4. Csak az ügyfél megrendelése számít szerződéskötési ajánlatnak. Eltérő megállapodás hiányában, az ügyfelet megrendelése 3 hétig köti.
 5. Szerződés kizárólag csak a mi végleges írásos megrendelési visszaigazolásunkkal vagy szállításunkkal jön létre. Egy előzetes megrendelési visszaigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását. A szállítmány méretére és a szállítás idejére vonatkozó konkrét tartalom tekintetében is kizárólag írásban vagy faxon küldött megrendelési visszaigazolásunk mérvadó vagy, ha a megrendelést az áru megküldésével teljesítjük. A megrendelési visszaigazolás egy kereskedelmi visszaigazolás. Az ahhoz tartozó kiegészítéseket, megállapodásokat és mellékmegállapodásokat írásba kell foglalni. Ezen írásos formára vonatkozó rendelkezés módosítását is írásba kell foglalni.

3. Árak

 1. Áraink nettó árak forintban megadva az érdi üzemtől plusz ÁFA, a számla kiállításának napján érvényes törvényi előírásoknak megfelelő mértékben. Az árak nem tartalmazzák a csomagolás és annak ártalmatlanítása, a szállítás, a postaköltség és a biztosítás díját.
 2. Amennyiben a szállítási határidő a szerződéskötést követő 4 hónapnál későbbre esik, úgy jogosultak vagyunk a megrendelő a teljesítést vagy az áru kiszállítását megelőző értesítését követően az áru vagy szolgáltatás árát annak megfelelően módosítani, ahogy az ár rajtunk kívül álló okok miatti alakulása megkívánja (pl. árfolyamingadozások, devizaszabályok, vámmal kapcsolatos változások, az alapanyag vagy előállítási költségek emelkedése).

4. Szállítás és a kockázat átszállása

 1. Az ajánlatban illetve a megrendelési visszaigazolásban megadott szállítási határidők és időpontok nem kötelező érvényűek, csak várható dátumok és különösen nem fix időpontokat jelölnek.
 2. A kiszállítási idő megkezdése és betartása feltételezi minden felmerülő műszaki és kereskedelmi kérdés tisztázását, valamint a megrendelő közreműködési kötelezettségeinek rendeltetésszerű teljesítését. Ide tartoznak a megállapodás alapján harmadik félnek történő küldés esetén a helyes és teljes szállítási cím, és telefonszám megadása is, amelyen egyeztetni tudjuk a címzettel a kiszállítást. Ehhez a vevő kifejezett írásbeli hozzájárulása is szükséges a műszaki leíráshoz, beleértve a műszaki rajzok kiadását is. A szállítási határidő kezdete és betartása a következőktől függ 
  a) előlegfizetés esetén a fizetés beérkezésekor, 
  b) minden más fizetési mód esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontja szerinti, a Vevő teljes kötelezettségének megfelelő hitelképességi vizsgálat alapján.
 3. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, a megrendelési bizonylaton megadott címre szállítunk és teljesítünk EXW (ex works); ennek során a szállítás módját, útvonalát és a szállítmányozót mi határozzuk meg.
 4. Amennyiben a megrendelő megbízásából harmadik fél részére szállítunk, vagy a megrendelő megbízásából a vásárlás harmadik fél általi visszavonása miatt az árut tőle elszállítjuk, mindez az erre vonatkozó, itt felsorolt feltételek szerint történik. A kiszállítás során szükségessé váló többszöri kézbesítési kísérlet járulékos költségei a megrendelőt terhelik.
 5. Szállításkor a kockázat átszáll a megrendelőre, amint a szállító átvette a csomagot vagy az kiszállítás miatt az eladó gyárát vagy elosztóraktárát elhagyta. A szállítási kockázat biztosítása a megrendelő feladata. Ha a megrendelő késlekedik az átvétellel, a kockázat a szállíthatóság jelentését követően rá száll át.
 6. Amennyiben egy meghatározott szállítási vagy teljesítési időpont a mi hibánkból kerül átlépésre, úgy megrendelő köteles részünkre megfelelő türelmi időt meghatározni a szállítás vagy teljesítés végrehajtására. Ez a türelmi idő legalább három hét. Amennyiben a türelmi idő letelte után sem történik meg a szállítás vagy a teljesítés, és megrendelő emiatt el akar állni a szerződéstől vagy a teljesítés helyett kártérítést követel, úgy azelőtt minket kifejezetten írásban értesíteni köteles egy következő megfelelő türelmi idő megadásával a szállításra vagy teljesítésre való felszólítás mellett. Megrendelő köteles kérésünkre egy megadott határidőn belül indokolni, hogy a szállítás vagy teljesítés késlekedése miatt eláll-e a szerződéstől és/vagy kér-e a teljesítés helyett kártérítést vagy ragaszkodik a szállításhoz, ill. teljesítéshez.
 7. Amennyiben egy meghatározott teljesítési határidő rajtunk kívül álló körülmények miatt kerül átlépésre, például mert részünkre rendeltetésszerű és megfelelő fedezet ellenére nem vagy nem időben vagy nem rendeltetésszerűen szállítottak, úgy a határidők ennek megfelelően hosszabbodnak. Amennyiben megrendelőt a teljesítés akadályáról értesítettük, és az nem csak átmeneti jellegű, úgy jogosultak vagyunk, a szerződés még nem teljesített részétől teljes egészében vagy részben elállni.
 8. Amennyiben megrendelő késlekedik az átvétellel vagy egyéb közreműködési kötelezettségének tudatosan nem tesz eleget, jogosultak vagyunk az ebből eredő károkért, beleértve esetleges többletköltségeket kártérítést követelni. Különösen a raktározási költségek tartoznak ide. További igények jogát fenntartjuk.
 9. Részszállítások vagy -teljesítések megengedettek.
 10. Az áru visszaaküldésére csak abban az esetben van lehetőség, ha kifejezetten hozzájárulunk. Ez alapvetően megrendelő költségén történik. Ezekben az esetekben jogosultak vagyunk, visszavételi átalánydíjat felszámolni a nettó áruérték 30%-a, értékben. Ez nem érvényes akkor, ha a megrendelő a törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult a szerződéstől elállni, illetve utólagos teljesítést követelhet.
 11. Vis major esetén szállítási vagy teljesítési kötelezettségeink szünetelnek; amennyiben a szerződéskötéshez képest jelentős változás áll be, úgy jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni. Ugyanez vonatkozik az energia- vagy nyersanyaghiányra, sztrájkokra, hatósági betiltásokra vagy meg nem jósolható közlekedési- vagy üzemzavarokra. Amennyiben alvállalkozóink vagy a teljesítésnél igénybevett segédeink a fent nevezett okokból nem, nem időben vagy nem rendeltetésszerűen szállítanak, úgy a 4.9 pont lép érvénybe.

5. Fizetés

 1. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, megrendelőnek a megállapított díjat a számla kiállítását követő 8 napon belül levonás nélkül részünkre meg kell fizetnie. A határidő lejártát követően az ügyfél hátralékba kerül.
 2. Az ügyfél csak abban az esetben élhet beszámítási követeléssel, ha ellenigényei jogerősek, vitathatatlanok vagy általunk elismertek.
 3. Jogosultak vagyunk, minden követelésünket azonnal esedékessé tenni, ha olyan körülmények jutnak tudomásunkra, melyek a megrendelő vagyoni vagy pénzügyi helyzetének romlására utalnak.
 4. Jogosultak vagyunk ügyféllel szembeni követeléseinket harmadik félre átruházni.

6. Minőség

 1. Az áru minősége alapvetően megfelel a termékleírásainkban, specifikációkban és címkéken feltüntetett minőségnek. Az általunk szállított áru alkalmasságáról, felhasználási lehetőségeiről és felállításáról szóló szóbeli vagy írásbeli adatokat, valamint munkatársaink tanácsait és javaslatait legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. Ezek nem kötelező érvényűek és nem képezik sem egy szerződéses jogviszony, sem a szerződéshez kapcsolódó mellékkötelezettség alapját. A megrendelő ettől függetlenül köteles termékeink és szolgáltatásaink alkalmasságát a tervezett felhasználást illetően ellenőrizni.
 2. Egyedi rendszermegoldások esetén a következő érvényes: Egyedi megoldásaink megfelelnek a jelenleg hatályos nemzeti és EU-s előírásoknak és irányelveknek, különösen a DIN EN ISO 14122-nek, BGV D36-nak és BGI 637-nek és a technológia elismert szabályai szerint kerülnek legyártásra. Ezek a megrendelő adatai, tervei és utasításai alapján kerülnek előállításra, kiszámításra és ajánlatadásra. Az ügyfél hiányos vagy nem teljes specifikációit legjobb tudomásunk szerint egészítjük ki. Ennek során az ügyféllel lefektethetünk többek között más tapasztalati értékeket, pl. előzetes megrendelések, valamint műszaki specifikációk az ügyféllel folytatott megbeszélésekből, rajzok, méretek, amikre építhetünk. A megrendelő ettől függetlenül köteles javaslataink alkalmasságát a tervezett felhasználást illetően ellenőrizni. A rögzített szerkezeteket terhelésfelvevően kell az alapzatra rögzíteni, az alapzat ehhez szükséges teherbírását a megrendelőnek kell ellenőriznie. Amennyiben a megrendelő tervei és írásbeli adatai olyan adatokat tartalmaznak, amelyeket gyártástechnológiai vagy munkabiztonsági szempontból kockázatosnak vagy nem kivitelezhetőnek tartunk, arról a megrendelőt értesítjük. Ebben az esetben a megrendelő köteles saját felelősségére módosítási javaslataink gyártási munkálataihoz való alkalmasságát felülvizsgálni. Módosítási javaslataink a megrendelő felhasználási céljaihoz való alkalmasságára vonatkozóan semmilyen biztosítékot vagy felelősséget nem vállalunk. Az általunk szállított áru szerződés szerinti minősége szempontjából ezért csak a mi termékleírásaink mérvadóak, a megrendelő által ellenjegyzett jóváhagyási rajzzal és adott esetben jóváhagyási mintával együttesen. A jóváhagyási minta csupán a jóváhagyási rajz ellenőrzésére szolgál, minőségre vonatkozó adatot a mintadokumentáció nem tartalmaz. Az ügyfél köteles a jóváhagyási rajzot ellenőrizni és részünkre egy példányt a jóváhagyással vagy jóvá nem hagyással 10 munkanapon belül visszaküldeni. Amennyiben az ügyfél a megadott határidőn belül nem válaszol, hallgatása jóváhagyási nyilatkozatnak minősül, és annak megfelelően a gyártást megkezdjük. A jóváhagyó nyilatkozat kiadása után fellépő módosítások a megrendelőt terhelik.
 3. Amennyiben az egyedi rendszermegoldás kivitelezéséhez különleges szerszámokra van szükség, úgy az azok beszerzését illető járulékos költségeket az ajánlatban külön feltüntetjük és megrendelő felé önköltségi árként kiszámlázzuk. Azok a mi tulajdonunkban maradnak. A megbízás teljesítését követően a szerszámokat 1 évig nálunk tároljuk. Ezen időszak lejártát követően a szerszámokat megsemmisítjük.

7. Műszaki változtatások

 1. Fenntartjuk a jogot a műszaki és optikai változtatások, valamint a formában, színben és vagy súlyban történő változtatások kivitelezésére azonos minőség és ár mellett. Különösen a műszaki és optikai változtatások szerződésszerűek, amennyiben azok a termékfejlesztést szolgálják. Jogunkban áll bármikor, gyártástechnológiai vagy szabvány-megfelelőségi okokból szabványos termékeinket illetően méret- és kivitelezési módosításokat elvégezni. Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek, ilyen típusú változtatásokat a már kiszállított árun is elvégezni.

8. Tulajdonjog fenntartása és szerzői jogok

 1. Az üzleti kapcsolatra vonatkozó, minden fizetési kötelezettség teljesüléséig fenntartjuk magunknak az általunk szállított áru tulajdonjogát . Folyószámla esetén a fenntartott tulajdonjog biztosítékként is szolgál az egyenleg követeléseire.(Feltételes áru)
 2. A megrendelő szerződésszegő magatartása esetén, különösen késedelmes fizetéskor, jogosultak vagyunk az adásvétel tárgyának visszavételére. Az adásvétel tárgyának visszavétele a szerződéstől való elállást jelent. Az adásvétel tárgyának visszavételét követően jogunkban áll értékesíteni azt. Az értékesítésből származó bevételt az ügyfél kötelezettségeire kell felszámolni, a vonatkozó értékesítési költségek levonásával.
 3. A megrendelő jogosult a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut rendezett üzleti tevékenység keretein belül továbbértékesíteni. Amennyiben a megrendelő maga értékesíti az árut, anélkül, hogy a teljes vételi árat előre vagy az adásvétel átadásakor megkapta volna, úgy köteles ügyfelével egy, a tulajdonjog fenntartásával egyenértékű feltételről megállapodni. A megrendelő már most lemond a mi javunkra az ilyen továbbértékesítésből származó követeléseiről, valamint az általa megállapított tulajdonjog fenntartásból eredő jogairól.
 4. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut a megrendelő fel- vagy átdolgozza, úgy tulajdonjogunk fenntartása a teljes új dologra kiterjed. Amennyiben megrendelő azt idegen dolgokkal dolgozza fel, kapcsolja össze vagy vegyíti, úgy tulajdonrészt kapunk arra a részre, amely árunk számlaértékének a megrendelő által felhasznált más dolgok viszonylatában a feldolgozás, összekapcsolás vagy vegyítés időpontjában megfelel. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru a megrendelő vagy harmadik fél valamely fő dolgával kerül összekapcsolásra vagy vegyítésre, úgy megrendelő már most átadja nekünk az új dologra vonatkozó jogait. Amennyiben a megrendelő díj ellenében kapcsolja össze vagy vegyíti a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut harmadik fél fő dolgával, úgy már most lemond javunkra harmadik féllel szemben támasztott követeléseiről.
 5. Kérésünkre köteles a lemondás bekövetkeztéről a vásárlót értesíteni, és nekünk a vásárlóval szembeni jogaink érvényesítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat átadni. Megrendelő csak akkor jogosult a lemondás ellenére a továbbértékesítésből származó követeléseit behajtani, ha velünk szemben fennálló tartozásait rendesen teljesíti.
 6. Amennyiben a részünkre átadott fedezetek értéke követeléseinket összesen több mint 20 százalékkal meghaladja, úgy megrendelő kérésére kötelesek vagyunk az általunk választott fedezeteket felszabadítani.
 7. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut lefoglalják, vagy harmadik fél jogainkat más módon megsérti, arról megrendelő bennünket haladéktalanul köteles értesíteni.
 8. Termékeink konstruktív megoldásainak szerzői joga kizárólag minket illet.

9. Szavatosság

 1. A hiányosságokat az észlelést követően haladéktalanul jelenteni kell nekünk írásban (nyilvánvaló hiányosságok - az áru átvételét követ 7 napon belül; rejtett hiányosságok - haladéktalanul, az észlelést követő 7 naptári napon belül). Lehetőséget kell biztosítani számunkra a reklamált hiba megállapítására.
 2. Amennyiben a szállítmány vagy teljesítés hiányos, és az ügyfél a vizsgálati és reklamációs kötelezettségeinek eleget tett, úgy választásunknak megfelelően utánszállítunk vagy javítást végzünk (helyreigazítás). Ehhez az ügyfélnek részünkre egy legalább 10 munkanapos (egyedi rendszermegoldás esetén 10 hetes) határidőn belül lehetőséget kell biztosítania.
 3. A megrendelő kérheti a helyreigazítás céljából szükséges költségek megtérítését, amennyiben a költségek nem emelkednek azért, mert a szállítás tárgyát utólag az eredeti kiszállítás helyétől eltérő helyre szállították, kivéve ha a tartózkodási hely megfelel a rendeltetésszerű használatnak.
 4. Amennyiben a helyreigazítás sikertelen, megrendelő a díjat csökkentheti vagy a szerződéstől elállhat. Az szerződés felbontása csak akkor lehetséges, ha a megrendelő minket arról egy további megfelelő határidő megadásával kifejezetten írásban figyelmeztetett.
 5. Megrendelő a szállítmányunk vagy teljesítésünk hiányosságai miatt nem érvényesítheti jogait, ha a szállítmány vagy teljesítés értéke vagy alkalmassága csak csekély mértékben csökken.
 6. A megrendelő vagy képviselője általi átvétel megtörténtét követően további reklamációt nem fogadunk el.
 7. Amennyiben megrendelő nem követi a szerelési, üzemeltetési és karbantartási útmutatót, módosításokat hajt végre a termékeken, olyan alkatrészeket cserél, amelyek nem felelnek meg a gyári specifikációknak, úgy minden szavatosság megszűnik. Az egyedi rendszermegoldások üzembiztosságát rendszeresen ellenőrizni kell.
 8. Az ügyfél, visszkereseti igénye velünk szemben csak abban az esetben állhat fenn, ha megrendelő a kereskedőjével megállapodást a törvényi szavatosságon túl nem kötött.

10. Felelősség

 1. A felelősség kizárólag a fentiekben meghatározott szabályozásokra terjed ki. Éppen ezért nem vállalunk felelősséget azon károkért, - mindegy milyen jogi okból - amelyek nem az árun magán keletkeztek; különösen nem vállalunk felelősséget a megrendelő elmaradt hasznáért vagy más hasonló, őt ért vagyoni kárért. Egyedi rendszermegoldások esetén nem vállalunk felelősséget az olyan hiányosságokért vagy károkért, melyek a megrendelő által megadott adatokra vezethetők vissza.
 2. A kártérítés összege maximálisan a megbízás értékére korlátozódik. További igények érvényesítése - amennyiben ez a törvény által megengedett - kizárt.
 3. Amennyiben szerződésben foglalt felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítésnél igénybevett segédek személyes felelősségére is.
 4. A fentiekben megfogalmazott felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapszik, személyi kár, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igény áll fenn.
 5. Amennyiben gondatlanságból valamely lényeges szerződéses kötelezettségünket megszegjük, kártérítési kötelezettségünk csak a jellemzően abból keletkező károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek az ügyfélnek olyan jogi álláspontokat biztosítanak, melyeket neki a szerződés tartalma és célja nyújtott, és azok, melyek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartásában az ügyfél bízik és bízhat. Egyéb esetben kártérítési felelősségünk kizárt.
 6. A megrendelő megkötései alapján készült egyedi rendszermegoldásokra vonatkozóan balesetekre és abból adódó következményekre nem vállalunk felelősséget, amennyiben azok az ügyfél specifikációira és az általa megadott adatokra vezethetők vissza.
 7. Az ügyfél kártérítési igényeinek átruházása nem lehetséges.

11. Elévülés

 1. A szállításaink és teljesítéseink hiányosságaiból, valamint kártérítési felelősségünkből eredő igények elévülése 12 hónap.
 2. Ez nem érvényes, ha törvényileg, különösen az épített szerkezetek és azokhoz használatos dolgok, visszkereseti igény, és az építési hibák szerinti hosszabb határidők kötelezőek, valamint az élet, a test vagy az egészség megsértésének eseteiben, szándékos vagy súlyos gondatlanságból általunk elkövetett kötelezettségszegés, és a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igények esetén.

12. Egyéb rendelkezések

 1. Joghatóság a székhelyünk, 2030 Érd szerinti illetékes bíróság. Jogunkban áll azonban, az ügyfelet a lakóhelye szerinti illetékes bíróságon beperelni.
 2. Teljesítési hely a székhelyünk, 2030 Érd, Tolmács u. 7.
 3. Magyarország törvényei az irányadóak.
 4. A VSBG értelmében nem veszünk részt bíróságon kívüli vitarendezési eljárásokban.
 5. Amennyiben a fentiekben foglalt feltételek egyes pontjai teljes egészükben vagy részben hatályukat vesztik, az a többi pont, illetve az adott pont fennmaradó részeit nem érinti. A hatálytalan szabályozás helyébe olyan hatályos szabály lép, mely a hatálytalan szabályozás gazdasági tartalmához a leginkább hasonlít.

Állapot 2023 február

Kérdése van? Készséggel állunk rendelkezésére!