Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A következő információkkal szeretnénk Önnek mint „érintettnek“ áttekintést nyújtani személyes adatai általunk történő feldolgozásáról és az adatvédelmi törvények által biztosított jogairól. A weboldalaink használata alapvetően személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben azonban vállalatunk külön szolgáltatásait szeretné igénybe venni a weboldalunkon keresztül, szükség lehet személyes adatok kezelésére. Amennyiben szükség van személyes adatok kezelésére, és az ilyen jellegű adatkezelésnek nincs jogalapja, általában az Ön hozzájárulását kérjük.

Személyes adatainak, például nevének, lakcímének vagy e-mail címének kezelése mindig az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban és a "Krause-Werk GmbH & Co. KG"- ra érvényes országspecifikus adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat révén szeretnénk az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok köréről és céljáról tájékoztatni.

Az adatkezelésért felelős adatkezelőként számos technikai és szervezeti intézkedést hajtottunk végre, hogy  az ezen a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok védelmét lehetőleg hiánytalanul biztosíthassuk. Ugyanakkor az internetalapú adatátvitelek alapvetően biztonsági problémákat rejthetnek magukban, úgyhogy a teljes védelem nem garantálható. Ezért Ön választhatja a személyes adatainak alternatív módokon történő továbbítását, például telefonon vagy postán.

Ön is egyszerű és könnyen megvalósítható intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy megvédje magát a harmadik felek által az adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Ezért szeretnénk néhány tippet adni Önnek, hogyan kezelheti adatait biztonságosan: 

 • Védje fiókját (bejelentkezési, felhasználói vagy ügyfélfiók) és informatikai rendszerét (számítógép, laptop, táblagép vagy mobileszköz) erős jelszavakkal.
 • A jelszavakhoz csak Ön férhet hozzá.
 • Ügyeljen arra, hogy jelszavait egyszerre csak egy fiókhoz (bejelentkezési, felhasználói vagy ügyfélfiókhoz) használja.
 • Ne használjon egy jelszót különböző webhelyekhez, alkalmazásokhoz vagy online szolgáltatásokhoz.
 • Különösen a nyilvánosan hozzáférhető vagy másokkal megosztott informatikai rendszerek használata esetén győződjön meg arról, hogy minden egyes weboldalra, alkalmazásba vagy online szolgáltatásba történő bejelentkezés után kijelentkezik.

 

A jelszavaknak legalább 12 karakterből kell állniuk, és úgy kell kiválasztani őket, hogy ne lehessen könnyen kitalálni. Ezért ne tartalmazzon hétköznapi szavakat, saját nevét vagy rokonai nevét, hanem kis- és nagybetűket, számokat és különleges karaktereket.

 

2. Adatkezelő

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében:

Krause-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Németország

Telefon: +49 6631 / 795 - 0
Telefax: +49 6631 / 795 - 139

E-Mail: info@krause-systems.de

Az adatkezelő képviselője: Stefan Krause, Günther Krause

 

3. Adatvédelmi biztos

Az adatvédelmi biztos elérhetőségei:

Thorsten Damm

Telefon: +49 611 / 17 36-22

E-Mail: datenschutzbeauftragter@vhk.de

Ön minden adatvédelmi kérdés és javaslat esetén bármikor fordulhat közvetlenül az adatvédelmi biztosunkhoz.

 

4. Fogalommeghatározások

Az adatvédelmi nyilatkozat azokon a szakkifejezéseken alapszik, amelyeket az európai irányelv- és rendeletalkotó az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kibocsátásakor alkalmazott. Az adatvédelmi nyilatkozatunknak mind a nyilvánosság mind ügyfeleink és üzleti partnereink számára könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Mindezek biztosítására mindenekelőtt szeretnénk az alkalmazott szakkifejezésekhez magyarázatot nyújtani.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

 

1. Személyes adatok

Személyes adatok minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosíthatónak tekinthető egy természetes személy, akit különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, tartózkodási információ, online azonosító jel vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi indentitására jellemző egy vagy több tényező alapján közvetlen vagy közvetett módon azonosítani lehet. 

2. Érintett

Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő (vállalatunk) kezeli.

3. Adatkezelés

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, a közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, az összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

4. Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.

5. Profilalkotás

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során ezeket a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, anyagi helyzethez, egészséghez, személyes preferenciákhoz vagy érdeklődéshez, megbízhatósághoz, magatartáshoz, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

6. Álnevesítés

Álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információ felhasználása nélkül a továbbiakban már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez többé nem lehet kapcsolni.

7. Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel.

8. Címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére a személyes adatokat továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

9. Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

10. Hozzájárulás

Hozzájárulás minden az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

5. Az adatkezelés jogi alapja

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a. pontja  (a TTDSG 25. § (1) bekezdésével összhangban) szolgál vállalatunk számára az adatkezelési folyamatok jogi alapjául, amelyek esetében meghatározott adatkezelési célra hozzájárulást kérünk.

Amennyiben személyes adatok kezelésére van szükség egy szerződés teljesítéséhez, amelynél Ön az egyik szerződő fél,  ahogy az például az olyan adatkezelési folyamatok esetében történik, amelyek áru szállításához vagy egyéb szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükségesek, akkor az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b. pontján alapul. Ugyanez érvényes az olyan adatkezelési folyamatokra is, amelyek a szerződés megkötéséhez szükségesek, mint például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra irányuló ajánlatkérések esetében.

Amennyiben vállalatunkra olyan jogszabályban megállapított kötelezettség hárul, amely miatt személyes adatok kezelésére van szükség, mint például adókötelezettségek teljesítése, úgy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés c. pontján alapul.

Ritka esetekben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei védelméhez lehet szükség személyes adatok kezelésére. Ez például olyan eset lehet, ha egy látogató az üzemünkben megsérülne, és ennek következtében a nevét, életkorát, társadalombiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat egy orvos, kórház vagy egyéb harmadik fél részére tovább kellene adni. Akkor az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés d. pontján alapulna.

Végül az adatkezelési folyamatok az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés f. pontján is alapulhatnak. Ezen a jogi alapon nyugszanak az olyan adatkezelési folyamatok, amelyek egyik fent említett jogi alapba sem számítanak bele, amikor az adatkezelés a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében szükséges, amennyiben az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságjogai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen adatkezelési folyamatokra azért kapunk engedélyt, mert az európai törvényalkotó külön megemlítette. Tehát azt a véleményt képviselte, hogy egy jogos érdek feltételezhető, ha Ön a vállalatunk ügyfele (általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 47. preambulumbekezdés 2. mondat).

 

6. Adattovábbítás harmadik fél részére

Nem továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik fél részére az alábbiakban felsoroltakon kívüli célokból.

Abban az esetben továbbítjuk az Ön személyes adatait, ha:

1. Ön kifejezett hozzájárulását adta ehhez az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1.a pontja szerint,

2. a továbbítás az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1.f pontja szerint a jogos érdekeink védelmében engedélyezett, és semmi sem indokolja annak feltételezését, hogy Önnek jogos egyéni érdekében áll az adatainak tovább nem adása,

3. arra az esetre, ha a továbbításra az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1 bekezdés 1.c pontja szerint törvényi kötelezettség áll fenn, valamint

4. ez törvényileg engedélyezett, és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1.b pontja szerint az Önnel fennálló szerződéses jogviszony lebonyolításához szükséges.

Az Ön adatainak védelmében és az adott esetben harmadik országokba (EU/EGT-n kívül) történő adattovábbítás lehetővé tételéhez, megállapodásokat kötöttünk megbízásból végzett adatkezelésre az Európai Bizottság szabványfeltételei alapján. Ha a szabványos szerződéses záradékok nem elegendőek a megfelelő szintű biztonság megteremtéséhez, a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása szolgálhat jogalapként a harmadik országokba történő továbbításhoz. Ez nem alkalmazható az olyan harmadik országokba történő adattovábbításokra, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke alapján megfelelőségi határozatot adott ki.

 

7. Technológia

7.1 SSL/TLS-titkosítás

Ez az oldal az adatkezelés biztonságának garantálására és bizalmas tartalmak, mint például megrendelések, bejelentkezési adatok vagy kapcsolattartási kérelmek közvetítésének védelmében, amelyeket számunkra mint üzemeltető számára küldenek, SSL- ill. TLS-titkosítást használ. Arról ismerheti fel a titkosított kapcsolatot, hogy a kereső címsorában a http://  helyett https:// szerepel és az Ön keresősorában egy lakatszimbólum.

Azért alkalmazzuk ezt a technológiát, hogy az Ön átadott adatait megóvjuk.

7.2 Adatrögzítés a weboldal felkeresése során

A weboldalunk pusztán információs célokra való felhasználása során, tehát amikor nem regisztrál, vagy közvetít másféle információkat, csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyeket az Ön keresője a szerverünkre közvetít (ún. „szerver-naplófájlokban“). A weboldalunk minden egyes oldal megnyitásakor, amelyet Ön vagy egy automatizált rendszer kezdeményez általános adatok és információk sorát rögzíti. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájljaiban tárolódnak. A következőket lehet rögzíteni:

1. alkalmazott keresőtípusok és változatok,

2. a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer,

3. a weboldal, amelyről egy hozzáférő rendszer a mi weboldalunkra kerül (ún. hivatkozó),

4. az alweboldalak, amelyeket egy hozzáférő rendszeren keresztül a mi weboldalunkra irányítanak,

5. a honlaphoz való hozzáférés dátuma és időpontja,

6. internetprotokoll-cím (IP-cím),

7. a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója.

 

Ezen általános adatok és információk használata során nem vonunk le következtetéseket az Ön személyére vonatkozólag. Ezek az információk sokkal inkább ahhoz szükségesek, hogy

1. a weboldalunk tartalmait korrekt módon szolgáltassuk ki,

2. a weboldalunk tartalmait valamint ezek reklámozását optimalizáljuk,

3. az IT-rendszereink állandó működőképességét és a weboldalunk technológiáját biztosítsuk, valamint

4. egy kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok részére bocsássuk a bűnüldözéshez szükséges információkat.

 

A gyűjtött adatokat és információkat ezért egyrészről statisztikailag, továbbá abból a célból értékeljük ki, hogy növeljük a vállalatunknál az adatvédelmet és adatbiztonságot, és végül az általunk kezelt személyes adatok számára optimális védelmi szintet biztosítsunk. A szerver-naplófájlok adatait elkülönítve tároljuk az egy érintett által megadott összes személyes adattól.

Az adatkezelés jogi alapjául az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1.f. pontja szolgál. A jogos érdekünk az adatgyűjtés fent felsorolt céljaiból következik.

7.3Hosting a DomainFactory által

Weboldalunkat a DomainFactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning (a továbbiakban: DomainFactory) üzemelteti.

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatait (pl. IP-címek a naplófájlokban) a DomainFactory szerverein dolgozzuk fel.

A DomainFactory használata a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik weboldalunk minél megbízhatóbb bemutatásához és szolgáltatásához, valamint védelméhez.

A DS-GVO 28. cikke szerinti megrendelés-feldolgozási megállapodást (AVV) kötöttünk a DomainFactoryval. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a DomainFactory kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a DS-GVO-nak megfelelően dolgozza fel weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

A DomainFactory adatvédelmi politikájáról további információkat a következő címen talál: https://www.df.eu/de/datenschutz/.

8. Sütik

8.1 Általában a sütikről

A weboldalunkon sütiket alkalmazunk. Olyan kis fájlokról van szó, amelyeket az Ön keresője automatikusan hoz létre, és amelyekt az Ön IT-rendszerén (laptop, tablet, okostelefon, stb.) tárol, amikor Ön felkeresi az oldalunkat.

A sütiben olyan információkat mentünk le, amelyek mindig a konkrét célra alkalmazott felhasználói eszközből adódnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezáltal közvetlen ismerethez jutunk az Ön személyazonosságáról.

A sütik alkalmazása egyrészt arra szolgál, hogy a kínálatunkról való tájékozódást megkönnyítsük Önnek. Így ún. munkamenet sütiket alkalmazunk, hogy megtudhassuk, hogy Ön a honlapunk egyes oldalait már felkereste-e. Ezek az oldalaink elhagyása után automatikusan törlődnek.

Ezenkívül szintén a felhasználóbarát működés optimalizálására ideiglenes sütiket alkalmazunk, amelyek bizonyos, előre meghatározott ideig tárolódnak az Ön felhasználói eszközén. Amennyiben ismét felkeresi az oldalunkat, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, a rendszer automatikusan felismeri, hogy már járt az oldalunkon, és milyen adatokat és beállításokat használt, hogy ezeket ne kelljen még egyszer megadnia.

Másrészt azért alkalmazunk sütiket, hogy a weboldalunk használatát statisztikailag rögzíteni tudjuk, és ki tudjuk Önnek értékelni a kínálatunk optimalizálása céljából. Az oldalunk újbóli felkeresése során ezek a sütik lehetővé teszik számunkra annak felismerését, hogy Ön már járt az oldalunkon. Ezek a sütik egy mindenkori meghatározott idő után automatikusan törlődnek. A sütik tárolási ideje a használt hozzájárulási eszköz beállításaiban található.

8.2 Sütik használatának jogi alapja

A sütik által kezelt adatok a weboldal rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1.f. pontja szerint a jogos érdekeink valamint harmadik fél jogos érdekei védelmében van rájuk szükség.

Mindegy egyéb sütire érvényes, hogy Ön a weboldalunkon a sütik elfogadásával egyben azok használatát engedélyezte az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a. pontja értelmében.

 

9. Weboldalunk tartalmai

9.1 Kapcsolatfelvétel / Kapcsolatfelvételi űrlap

A velünk történő kapcsolatfelvétel során (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben) személyes adatokat gyűjtünk. A mindenkori kapcsolatfelvételi űrlapon látható, hogy az űrlapon mely adatokat gyűjtjük. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérelmének megválaszolása céljából ill. a kapcsolatfelvételhez, és az azzal kapcsolatos technikai adminisztrációhoz tároljuk és használjuk fel. Az adatkezelés jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1.f. pontja szerint a jogos érdekünk az Ön kérelmének megválaszolásában. Amennyiben az Önnel történő kapcsolatfelvétel célja a szerződéskötés, akkor az adatkezelés további jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b. pontja. Adatait az ajánlatkérésének feldolgozása után töröljük, amennyiben a körülményekből az következik, hogy az érintett tényállást végül tisztáztuk, és amennyiben nem áll fenn az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.

 

9.2 Szolgáltatások / Digitális javak

Csak akkor továbbítunk személyes adatokat harmadik fél részére, ha ez a szerződés lebonyolítása során szükséges, például a fizetés lebonyolításával megbízott hitelintézet részére.

Ezen túlmenően nem történik adattovábbítás, ill. csak akkor, ha Ön az adattovábbításhoz kifejezett hozzájárulását adta.  Adatait nem továbbítják harmadik fél részére az Ön kifejezett beleegyezése nélkül, például reklámcélokra.

Az adatkezelés jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b. pontja, amely az adatkezelést szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez engedélyezi.

 

9.3 Pályázatok kezelése / Állásbörze

A pályázók személyes adatainak gyűjtését és kezelését a pályázati eljárás lebonyolítása céljából végezzük. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Ez a helyzet akkor áll elő, ha egy pályázó megfelelő pályázati anyagot továbbít részünkre elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül. Amennyiben munkaszerződést kötünk egy pályázóval, a továbbított adatokat munkaviszony lebonyolítása céljából tároljuk a törvényi előírások figyelembevételével. Ha nem kötünk munkaszerződést a pályázóval, a pályázati anyag két hónappal az elutasító határozatról szóló értesítés után automatikusan törlődik, amennyiben a törlés nem mond ellent semmilyen egyéb jogos érdekünknek. Egyéb jogos érdek ilyen értelemben például bizonyítási kötelesség egy eljárás során az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény szerint (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

Az adatkezelés jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 88. cikk a BDSG. 26. § 1. bekezdésével összhangban.

 

9.4 Bejelentkezés Facebookkal

A weboldalunkra ügyfélfiók létrehozásához ill. a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook") által üzemeltetett Facebook közösségi média "Facebook Connect" közösségi beépülő modul segítségével történő regisztráláshoz, az ún. egyszeri bejelentkezési technikával tud belépni, amennyiben rendelkezik Facebook-profillal. A "Facebook Connect" közösségi beépülő modulját a weboldalunkon a Facebook-logóval ellátott kék ikonról és a "Mit Facebook anmelden" ill. "Connect with Facebook" ill. "Log in with Facebook" ill. "Sign in with Facebook" feliratokról ismeri fel.

Ha Ön a honlapunk egyik oldalát felkeresi, amely egy ilyen beépülő modult tartalmaz, az Ön keresője létrehoz egy közvetlen kapcsolatot a Facebook szervereihez. A beépülő modul tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön keresőjére továbbítja, és hozzáadja az oldalhoz. A hozzáadást követően a Facebook információt kap arról, hogy az Ön keresője megnyitotta a honlapunk adott oldalát, akkor is, ha Önnek nincs Facebook-profilja, vagy éppen nem jelentkezett be a Facebookba. Ezt az információt (beleértve az Ön IP-címét) az Ön keresője közvetlenül a Facebook egyik szerverére továbbítja az USA-ba, és ott tárolja. Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés 1 pontja szerinti kifejezett hozzájárulás esetén történnek meg.

A weboldalunkon lévő „Facebook Connect“-ikon használatával ezenkívül arra is lehetősége van, hogy a Facebook-felhasználói adatai segítségével bejelentkezzen ill. regisztráljon a weboldalunkra. A Facebooktól a „Facebook Connect“-ikon használata esetén kizárólag akkor kapjuk meg az Ön profiljában tárolt általános és nyilvánosan elérhető információkat – az Ön személyes facebookos adatvédelmi beállításaitól függően -, ha Ön a bejelentkezési folyamat előtt a Facebookkal való adatmegosztáshoz megfelelő tájékoztatás alapján az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerint ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Ide tartoznak olyan információk, mint a felhasználói azonosító, a név, a profilkép, az életkor és a nem.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook adatvédelmi- és használati feltételeinek módosításai szerint az Ön hozzájárulásának megadása esetén sor kerülhet az Ön profilképeinek, az ismerősei felhasználói azonosítóinak, és az ismerősei listájának továbbítására is, ha Ön ezeket a facebookos személyes beállításaiban „nyilvános“-ként jelölte meg. A Facebook által közvetített adatokat a szükséges adatokat tartalmazó felhasználói fiók létrehozásához tároljuk és kezeljük, amennyiben ezeket Ön a Facebookon engedélyezte (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, címadatok, ország, e-mail cím, születési dátum). Megfordítva, az Ön hozzájárulása alapján adatokat (pl. az Ön internetes bönészési ill. vásárlási szokásairól) továbbíthatunk az Ön Facebook-profiljára.

A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen nyilatkozat elején megnevezett adatkezelő értesítésével.

Az adatgyűjtés céljáról  és köréről, valamint a Facebook általi további adatkezelésről és adathasználatról ill. az Ön vonatkozó jogairól és a beállítási lehetőségekről a magánszféra védelmében a Facebook adatvédelmi értesítéseiből tájékozódhat: www.facebook.com/policy.php

Ha Ön nem szeretné, hogy a Facebook a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje az Ön Facebook-profiljához, a weboldalunk felkeresése előtt a Facebookból ki kell jelentkeznie. A beépülő Facebook-modul feltöltését a keresőjéhez alkalmazott kiegészítőkkel is teljesen megakadályozhatja, pl. "Adblock Plus" használatával (https://adblockplus.org/de/).

 

10. Hírlevélküldés

10.1 Hírlevélküldés meglévő ügyfelek számára

Ha Ön az e-mail címét termékek ill. szolgáltatások vásárlásakor a rendelkezésünkre bocsátotta,  fenntartjuk a jogot arra, hogy Önnek rendszeresen küldjünk e-mailben ajánlatokat termékkészletünk hasonló termékeiről ill. szolgáltatásairól, mint a már megvásároltak. Ehhez az UWG (tisztességtelen verseny elleni törvény) 7. § 3. bekezdése szerint nem kell az Ön külön hozzájárulását kérnünk. Ennyiben az adatkezelés egyedül a személyre szabott közvetlen reklámozáshoz fűződő jogos érdekünk alapján történik az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés f. pontja szerint. Amennyiben Ön az e-mail címének e célból történő használatához már a kezdetekkor nem járult hozzá, nem küldünk e-mailt Önnek. Ön bármikor jogosult az e-mail címének a jövőben történő használatát a fent nevezett reklámcélokra az e nyilatkozat elején megnevezett adatkezelő értesítésével megtiltani. Ezzel kapcsolatban Önnek csupán a közvetítési költségeket kell megfizetnie az alapdíjak  szerint. Kérelmének kézhezvételét követően e-mail címének reklámcélokra történő használatát  azonnal felfüggesztjük.

 

10.2 Hírlevelek

A weboldalunkon Önnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy előfizessen a vállalatunk hírlevelére. Az ehhez alkalmazott beviteli maszkból következik, hogy számunkra mely személyes adatokat továbbítanak a hírlevél megrendelése során.

Ügyfeleinket és üzleti partnereinket rendszeres időközönként tájékoztatjuk hírlevél útján az ajánlatainkról. A vállalatunk hírlevelét alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha

1. rendelkezik érvényes e-mail címmel és

2. regisztrált a hírlevélküldésre.

 

Az Ön által a hírlevélküldéshez először megadott e-mail címre jogi okokból küldünk egy megerősítő e-mailt egy kétlépéses hírlevél feliratkozás útján. Ez a megerősítő e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosaként Ön engedélyezte-e a hírlevél kézhezvételét. 

A hírlevélre történő feliratkozáskor tároljuk továbbá az Ön által a feliratkozás időpontjában használt IT-rendszer IP-címét, melyet az Ön internetszolgáltatója (ISP) adott ki valamint a a feliratkozás dátumát és időpontját. Ezen adatok gyűjtésére azért van szükség, hogy az Ön e-mail címével történő (lehetséges) visszaélést később vissza tudjuk követni, és ezért jogi védelmünkre szolgál.

A hírlevélre történő feliratkozáskor gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk fel. Továbbá a hírlevél előfizetőit e-mailben tájékoztathatjuk, amennyiben ez a hírlevélküldő szolgáltatás működéséhez vagy az ezzel kapcsolatos regisztrációhoz szükséges, mint például a hírlevélajánlat vagy a technikai jellemzők változásai esetén. Nem továbbítjuk harmadik fél részére a hírlevélküldő szolgáltatás során gyűjtött személyes adatokat. A hírlevelünkre történő előfizetést Ön bármikor lemondhatja. A személyes adatok tárolásához történő hozzájárulást, amelyet Ön a hírlevélküldéshez adott számunkra, bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásához mindegyik hírlevélben található egy megfelelő link. Továbbá fennáll annak lehetősége, hogy közvetlenül a weboldalunkon is bármikor leiratkozzon a hírlevélküldésről vagy hogy leiratkozási szándékát más módon közölje velünk.

A hírlevélküldés céljából történő adatkezelés jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a. pontja.

10.3 Hírlevél követés

Hírleveleink úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaznak. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amelyet az ilyen, HTML formátumban küldött e-mailekbe ágyazunk be, hogy lehetővé tegyük a naplófájlok rögzítését és a naplófájlok elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai értékelését. A beágyazott nyomkövető pixel segítségével a vállalat láthatja, hogy Ön megnyitott-e egy e-mailt, és ha igen, mikor, és hogy Ön mely, az e-mailben található linkeket hívta fel.

Az ilyen, a hírlevelekben található nyomkövető pixeleken keresztül gyűjtött személyes adatokat tároljuk és értékeljük annak érdekében, hogy optimalizáljuk a hírlevél-küldést, és a jövőbeni hírlevelek tartalmát jobban az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy az e tekintetben adott külön hozzájáruló nyilatkozatot a kettős opt-in eljárás keretében visszavonják. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat töröljük. A hírlevél átvételéről való leiratkozást automatikusan visszavonásnak tekintjük.

Az ilyen értékelésre különösen a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor, a személyre szabott reklámok elhelyezéséhez, piackutatáshoz és/vagy weboldalunk szükségletalapú kialakításához fűződő jogos érdekeink alapján.


11. Tevékenységeink közösségi hálózatokon

Annak érdekében, hogy közösségi hálózatokon keresztül is tudjunk Önnel kommunikálni és a szolgáltatásainkról tájékoztatást adni, saját oldalakkal képviseltetjük magunkat. Ha Ön felkeresi a közösségi média oldalaink egyikét, az ezáltal kiváltott, személyes adatokra vonatkozó adatkezelési folyamatokért a közösségi média felület mindenkori szolgáltatójával közösen felelünk az általános adatvédelmi rendelet 26. cikke értelmében.

Ugyanakkor nem mi vagyunk ezen oldalak eredeti szolgáltatója, hanem ezeket csupán a mindenkori szolgáltató által számunkra kínált lehetőségek keretében használjuk.

Ezért elővigyázatosságból figyelmeztetjük, hogy az Ön adatait esetleg az Európai Unión ill. az Európai Gazdasági Térségen kívül is kezelhetik. A használatnak ezért adatvédelmi kockázatai lehetnek Önre nézve, mivel az Ön jogainak védelme pl. tájékoztatás, törlés, kifogásolás stb. nehézségekbe ütközhet, és az adatkezelés a közösségi hálózatokon gyakran közvetlenül reklámcélokra vagy a felhasználói szokás szolgáltató általi elemzésére történik anélkül, hogy ezt mi befolyásolhatnánk. Amennyiben a szolgáltató felhasználói profilokat hoz létre, gyakran sütiket alkalmaznak ill. a felhasználói szokást közvetlenül az Ön közösségi hálózati saját tagsági profiljához rendelik hozzá (ha be van jelentkezve).

A személyes adatok leírt adatkezelési folyamatai az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés f. pontja szerint történnek a jogos érdekünk és a mindenkori szolgáltató jogos érdekei alapján, hogy Önnel időszerű módon kommunikálhassunk ill. tájékoztatást adhassunk a szolgáltatásainkról. Amennyiben Önnek mint felhasználónak a mindenkori szolgáltatónál hozzájárulását kell adnia az adatkezeléshez, a jogi alap az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a. pontjára vonatkozik ugyanazon rendelet 7. cikkével összhangban.

Mivel a szolgáltató adatállományához nincs hozzáférésünk, kérjük vegye figyelembe, hogy Ön a jogait (pl. tájékoztatás, helyesbítés, törlés stb.) leginkább közvetlenül a mindenkori szolgáltatónál érvényesítheti.  Az alábbiakban a közösségi hálózatok általunk alkalmazott minden egyes adott szolgáltatójára vonatkozólag további információkat soroltunk fel az Ön közösségi hálózatokon lévő adatainak kezeléséhez, és ahhoz a lehetőséghez, hogy Ön hogyan gyakorolhatja a kifogásolási- ill. visszavonási jogát (ún. kívülmaradás):

 

11.1 Facebook

(Közös) adatkezelő az európai adatkezeléshez:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Adatvédelmi nyilatkozat (adatirányelv):

https://www.facebook.com/about/privacy

11.2 Instagram

(Közös) adatkezelő a németországi adatkezeléshez:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Adatvédelmi nyilatkozat (adatirányelv):

http://instagram.com/legal/privacy/

11.3 LinkedIn

(Közös) adatkezelő az európai adatkezeléshez:  

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.4 Twitter

(Közös) adatkezelő az európai adatkezeléshez:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://twitter.com/de/privacy

Tájékoztatás az Ön adatairól:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

11.5 YouTube

(Közös) adatkezelő az európai adatkezeléshez:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://policies.google.com/privacy

11.6 XING

(Közös) adatkezelő a németországi adatkezeléshez:

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Tájékoztatás iránti kérelem XING tagoknak:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

 

12. Beépülő közösségi média modulok

12.1 Beépülő Facebook-modul

Ezen a weboldalon a Facebook vállalat komponenseit építettük be. A Facebook egy közösségi hálózat.

Közösségi hálózat egy az interneten üzemeltetett közösségi találkozóhely, online közösség, amely rendszerint lehetővé teszi a felhasználók számára az egymás közötti kommunikációt és a virtuális térben történő kapcsolatteremtést. A közösségi hálózat a vélemény- és tapasztalatcserék platformjaként szolgálhat, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy vállalati jellegű információk rendelkezésre bocsátását.  A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között személyes profilok létrehozását, fotók feltöltését és a jelöléseken keresztül történő ismerősi kör kialakítását.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok kezeléséért felelős, ha az érintett az USA vagy Kanada területén kívül él, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Az általunk üzemeltetett webhely valamely oldalának minden egyes felkeresése által, és amelyiken Facebook-komponenst (beépülő Facebook-modul) építettünk be, az Ön IT-rendszerén lévő internetes keresőt a mindenkori Facebook-komponens automatikusan arra ösztönzi, hogy a Facebook a megfelelő Facebook-komponens ábráját letöltse. Az összes beépülő Facebook-modulról szóló áttekintés letölthető a következő linken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=hu Ezen technikai folyamat keretében a Facebook információt kap arról, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. 

Amennyiben Ön egyidejűleg a Facebookba is bejelentkezett, a Facebook a weboldalunk minden egyes felkeresésével és a weboldalunkon való mindenkori böngészés időtartama alatt  felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a Facebook-komponens összegyűjti, és a Facebook a mindenkori Facebook-fiókhoz hozzárendeli. Amennyiben Ön a weboldalunkon beépített egyik Facebook-ikonra kattint, például a "Tetszik"-gombra, vagy kommentel valamit, a Facebook ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig akkor kap információt a Facebook-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg a Facebookba is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön a Facebook-komponensre rákattintott vagy sem. Amennyiben ezen információk Facebook felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett adatirányelvek, amelyek a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken tölthetők le, tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról. Továbbá ott részletezik, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál a magánszféra védelmében. Ezenfelül különböző alkalmazások kaphatók, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adattovábbítás visszatartását. Ön használhat ilyen alkalmazásokat, hogy visszatartsa a Facebook felé történő adattovábbítást.

 

12.2 Beépülő Instagram-modul

Ezen a weboldalon az Instagram-szolgáltatás komponenseit építettük be. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformnak tekinthető, és lehetővé teszi a felhasználók számára fotók és videók megosztását, ezenkívül az ilyen adatok továbbítását más közösségi hálózatokban.

Az Instagram szolgáltatás üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Az általunk üzemeltetett webhely valamely oldalának minden egyes felkeresése által, és amelyiken Instagram-komponenst (Instagram-ikon) építettünk be, az Ön IT-rendszerén lévő internetes keresőt a mindenkori Instagram-komponens automatikusan arra ösztönzi, hogy a megfelelő Instagram-komponens ábráját letöltse. Ezen technikai folyamat keretében az Instagram információt kap arról, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel.

Amennyiben Ön egyidejűleg az Instagramba is bejelentkezett, az Instagram a weboldalunk minden egyes felkeresésével és a weboldalunkon való mindenkori böngészés időtartama alatt  felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat az Instagram-komponens összegyűjti, és az Instagram az Ön Instagram-fiókjához hozzárendeli. Amennyiben Ön a weboldalunkon beépített egyik Instagram-ikonra kattint, az így továbbított adatok és információk hozzárendelődnek az Ön személyes Instagram felhasználói fiókjához, és az Instagram tárolja és kezeli őket.

Az Instagram mindig akkor kap információt a Instagram-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg az Instagramba is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön az Instagram-komponensre rákattintott vagy sem. Amennyiben ezen információk Instagram felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik az Instagram-fiókjából.

További információk és az Instagram érvényben lévő adatvédelmi szabályai a  https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ linkeken tölthetők le.

 

 

12.3 Beépülő LinkedIn-modul

Ezen a weboldalon a LinkedIn vállalat komponenseit építettük be. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi az üzleti kapcsolatokkal rendelkező  felhasználók számára a kapcsolattartást valamint az új üzleti kapcsolatok létesítését.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA területén kívüli adatvédelmi ügyekben a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland illetékes.

A LinkedIn-komponenssel (beépülő LinkedIn-modul) ellátott weboldalunk minden egyes felkeresésekor, ez a komponens arra ösztönöz, hogy az Ön által használt internetes kereső a LinkedIn-komponens megfelelő ábráját letöltse. A beépülő LinkedIn-modulokról további információk a https://developer.linkedin.com/plugins linken tölthetők le. Ezen technikai folyamat keretében a LinkedIn információt kap arról, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát kereste fel.

Amennyiben Ön egyidejűleg a LinkedInbe is bejelentkezett, a LinkedIn a weboldalunk minden egyes felkeresésével és a weboldalunkon való mindenkori böngészés időtartama alatt  felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a LinkedIn-komponens összegyűjti, és a LinkedIn az Ön LinkedIn-fiókjához hozzárendeli. Amennyiben Ön a weboldalunkon beépített egyik LinkedIn-ikonra kattint, a LinkedIn ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes LinkedIn felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A LinkedIn mindig akkor kap információt a LinkedIn-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg a LinkedInbe is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön a LinkedIn-komponensre rákattintott vagy sem. Amennyiben ezen információk LinkedIn felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a LinkedIn-fiókjából.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls linken lehetőséget nyújt az e-mail üzenetekről, SMS-üzenetekről és célzott hirdetésekről történő leiratkozásra valamint a hirdetési beállítások kezelésére. A LinkedIn továbbá olyan partnereket alkalmaz mint a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, amelyek sütiket helyezhetnek el. Az ilyen sütiket a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy linken el lehet utasítani. A LinkedIn érvényben lévő adatvédelmi szabályai a  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy linken tölthetők le. A LinkedIn sütikre vonatkozó irányelve a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy linken tölthető le.

 

12.4 Beépülő Twitter-modul

Ezen a weboldalon a Twitter komponenseit építettük be. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan elérhető mikroblog-szolgáltatás, amelyen a felhasználók úgynevezett tweeteket, tehát rövid bejegyzéseket, maximum 140 karakter hosszúságban tehetnek közzé és terjeszthetnek. Ezek a rövid bejegyzések mindenki számára elérhetők, tehát a Twitterre be nem jelentkezett személyek számára is. A tweeteket azonban a mindenkori felhasználó úgynevezett követői számára is megjelenítik. A követők más Twitter-felhasználók, akik egy felhasználó tweet-jeit követik. A Twitter továbbá lehetővé teszi egy szélesebb közönség megszólítását hashtageken, linkeken vagy retweeteken keresztül.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Az általunk üzemeltetett webhely valamely oldalának minden egyes felkeresése által, és amelyiken Twitter-komponenst (Twitter-ikon) építettünk be, az Ön IT-rendszerén lévő internetes keresőt a mindenkori Twitter-komponens automatikusan arra ösztönzi, hogy a Twitter a megfelelő Twitter-komponens ábráját letöltse. A Twitter-ikonokról további információk a https://about.twitter.com/de/resources/buttons linken tölthetők le. Ezen technikai folyamat keretében a Twitter információt kap arról, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. A Twitter-komponens beépítésének célja, hogy lehetővé tegyük a felhasználóink számára ezen weboldal tartalmainak továbbterjesztését, megismertessük ezt a weboldalt a digitális világban, és növeljük az oldalunk látogatóinak számát.

Amennyiben Ön egyidejűleg a Twitterbe is bejelentkezett, a Twitter a weboldalunk minden egyes felkeresésével és a weboldalunkon való mindenkori böngészés időtartama alatt  felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a Twitter-komponens összegyűjti, és a Twitter az Ön Twitter-fiókjához hozzárendeli. Amennyiben Ön a weboldalunkon beépített egyik Twitter-ikonra kattint, az így továbbított adatok és információk hozzárendelődnek az Ön személyes Twitter felhasználói fiókjához, és a Twitter tárolja és kezeli őket.

A Twitter mindig akkor kap információt a Twitter-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkeresi a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg a Twitterbe is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön a Twitter-komponensre rákattint vagy sem. Amennyiben ezen információk Twitter felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Twitter-fiókjából.

A Twitter érvényben lévő adatvédelmi szabályai https://twitter.com/privacy?lang=hu linken tölthetők le.

 

12.5 Beépülő XING-modul

Ezen a weboldalon a Xing komponenseit építettük be. A Xing egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi az üzleti kapcsolatokkal rendelkező  felhasználók számára a kapcsolattartást valamint az új üzleti kapcsolatok létesítését. Az egyes felhasználók az Xingen személyes profilt készíthetnek. A vállalatok például vállalati profilokat hozhatnak létre, vagy állásajánlatokat tehetnek közzé a Xingen.

A Xing üzemeltetője a XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Az általunk üzemeltetett webhely valamely oldalának minden egyes felkeresése által, és amelyiken Xing-komponenst (beépülő Xing-modul)építettünk be, az Ön IT-rendszerén lévő internetes keresőt a mindenkori Xing-komponens automatikusan arra ösztönzi, hogy a Xing a megfelelő Xing-komponens ábráját letöltse. A Xing-ikonokról további információk a https://dev.xing.com/plugins linken tölthetők le. Ezen technikai folyamat keretében a Xing információt kap arról, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel.

Amennyiben Ön egyidejűleg a Xingbe is bejelentkezett, a Xing a weboldalunk minden egyes felkeresésével és a weboldalunkon való mindenkori böngészés időtartama alatt  felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a Xing-komponens összegyűjti, és a Xing az Ön Xing-fiókjához hozzárendeli. Amennyiben Ön a weboldalunkon beépített egyik Xing-ikonra kattint, például a „Megosztás“-gombra, a Xing ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes Xing felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Xing mindig akkor kap információt a Xing-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkeresi a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg a Xingbe is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön a Xing-komponensre rákattint vagy sem. Amennyiben ezen információk Xing felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Xing-fiókjából.

A Xing által közzétett adatvédelmi szabályok, amelyek a https://www.xing.com/privacy linken tölthetők le, tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok Xing általi gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról. Továbbá a Xing a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection linken adatvédelmi értesítéseket tett közzé a Xing Megosztás-gombjára vonatkozólag.

 

12.6 Beépülő YouTube-modul

Ezen a weboldalon a YouTube komponenseit építettük be. A YouTube egy videómegosztó webhely, amely lehetővé teszi a videó-kiadók számára videóklipek ingyenes feltöltését és más felhasználók számára ezek szintén ingyenes megtekintését, értékelését és kommentálását. A  YouTube engedélyezi mindenféle videók közzétételét, tehát nemcsak komplett filmvetítések és TV-adások, hanem zenei videók, filmelőzetesek vagy a felhasználók által készített videók is letölthetők az internetes portálon keresztül.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland leányvállalata.

Az általunk üzemeltetett webhely valamely oldalának minden egyes felkeresése által, és amelyiken YouTube-komponenst (beépülő YouTube-modul) építettünk be, az Ön IT-rendszerén lévő internetes keresőt a mindenkori YouTube-komponens automatikusan arra ösztönzi, hogy a YouTube a megfelelő YouTube-komponens ábráját letöltse. A YouTube-ról további információk a https://www.youtube.com/intl/hu/about/ linken tölthetők le. Ezen technikai folyamat keretében a YouTube és a Google információt kapnak arról, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel.

Amennyiben Ön egyidejűleg a YouTube-ba is bejelentkezett, a YouTube egy beépülő YouTube-modult tartalmazó aloldal felkeresésével felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a YouTube és a Google összegyűjtik, és az Ön YouTube-fiókjához hozzárendelik.

A YouTube és a Google mindig akkor kapnak információt a YouTube-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg a YouTube-ba is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön egy YouTube-videóra rákattint vagy sem. Amennyiben ezen információk YouTube és Google felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube használata a weboldalunk kényelmes és egyszerű használata érdekében történik. Ez az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés f. pontja értelmében jogos érdekünk.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályok, amelyek a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu linken letölthetők, tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról.

 

13. Webes elemzés

13.1 Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Ezen a weboldalon az Adobe vállalat komponenseit építettük be. Az Adobe Analytics (Omniture) ill. az Adobe Marketing Cloud (a továbbiakban "Omniture") egy olyan eszköz, amely egy hatékonyabb online-marketinget valamint webes elemzést tesz lehetővé. Az Omniture az Adobe Marketing Cloud része. Az Adobe Marketing Cloud a weboldalak látogatásainak valós idejű elemzését teszi lehetővé. A valós idejű elemzések projektjelentésekből állnak, és a weboldalak látogatóiról ad-hoc elemzést engedélyeznek. A vásárlói interakciókat úgy mutatják be, hogy pontosabb képet kapjunk ezen weboldalunk felhasználóinak online tevékenységeiről azáltal, hogy az adatokat egyszerű és interaktív dashboardokban jelenítik meg, és jelentésekké alakítják át. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az információkat valós időben kapjuk meg, és az ezáltal fellépő problémákat gyorsabban felismerjük.

Az Omniture sütit helyez el az Ön IT-rendszerén. Egy szerverbeállítással biztosítjuk, hogy az Adobe adatközpontjára továbbított nyomonkövetési adatsorokat a helymeghatározás előtt anonimizálják. Az anonimizálás az IP-cím utolsó részének pótlásával történik. Szerveroldalról végeztünk beállításokat, amelyek alapján az Ön IP-címét a helymeghatározáshoz és a hatótávolság méréséhez történő mindenkori adatkezelés előtt egymástól függetlenül anonimizálják. Az Adobe a megbízásunkból a weboldalunkon keresztül nyert adatokat és információkat arra fogja felhasználni, hogy az Ön felhasználói szokását kiértékelje. Továbbá az Adobe arra fogja használni az adatokat, hogy a megbízásunkból jelentéseket készítsen a felhasználói tevékenységekről, valamint további szolgálatásokat biztosítson a vállalatunk számára, amelyek összefüggésben állnak a weboldalunk használatával. Az Ön IP-címét az Adobe nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Ön a sütik weboldalunk általi elhelyezését bármikor megakadályozhatja az alkalmazott internetes kereső megfelelő beállítása segítségével, és így a sütik elhelyezését tartósan megtilthatja. Az alkalmazott internetes kereső ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Omniture sütit helyezzen el az Ön IT-rendszerén. Ezenkívül az Omniture által már elhelyezett sütik egy internetes keresőn vagy más szoftver programon keresztül bármikor törölhetők.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

Részletesebb információkat a következőkben belinkelt bejegyzésben talál: http://www.adobe.com/hu/privacy/policy.html

 

13.2 Google Analytics 4 (GA4)

Weboldalainkon a Google Analytics 4 (GA4) webanalitikai szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") biztosít. Ezzel összefüggésben álnevesített felhasználói profilokot hozunk létre és sütiket (lásd a „sütik“ pontot) alkalmazunk. A süti által gyűjtött információkat az Ön weboldal-használatáról, mint:

 • az IP-címek ideiglenes rögzítése, de nem tartós tárolása,
 • helyadatok,
 • keresőtípus/verzió,
 • alkalmazott operációs rendszer,
 • hivatkozó-URL (az előzőleg felkeresett oldal),
 • a kiszolgálóoldali kérés időpontja,

 

Az álnevesített adatokat a Google egyik szerverére továbbítjuk az USA-ba, és ott tároljuk.

Az információkat arra használjuk, hogy a weboldal használatát kiértékeljük, a weboldalon történő tevékenységekről jelentéseket állítsunk össze, és további a weboldal- és internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat nyújtsunk piackutatási célokra és ezen weboldalak igény szerinti alakításának céljaira. Ezeket az adatokat adott esetben harmadik fél részére is továbbítjuk, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben harmadik fél kezeli ezeket az adatokat a megbízásunkból. Semmi esetre sem kapcsolja össze a Google az Ön IP-címét egyéb adatokkal.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

A GA4 használata során az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

13.3 Google Analytics Universal

Weboldalainkon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") biztosít. Ebben az összefüggésben álnevesített használati profilok jönnek létre, és sütiket (lásd a "Sütik" pontot) használunk. A cookie-k által generált információk a weboldal Ön általi használatáról, mint például.

1. a böngésző típusa/verziója,

2. a használt operációs rendszer,

3. a hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal),

4. a hozzáférő számítógép gazdaneve (IP-cím) és

5. a kiszolgálókérés időpontja,

a Google egyik USA-beli szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. Az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják fel piackutatás és a weboldalak keresletorientált kialakítása céljából. Ezek az információk harmadik félnek is továbbíthatók, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik felek a nevünkben feldolgozzák ezeket az adatokat. Az Ön IP-címe semmilyen körülmények között nem kerül összevonásra a Google más adataival. Az IP-címeket anonimizáljuk, hogy a hozzárendelés ne legyen lehetséges (IP-maszkolás).

A cookie-k használatát a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását.

Ezek a feldolgozási műveletek csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha Ön a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta.

A cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását egy böngésző-kiegészítő letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu) megakadályozhatja.

A Google Analytics adatvédelmi szabályzatát a következő címen tekintheti meg: support.google.com/analytics/answer/6004245.

13.4 Google Analytics Remarketing

Ezen a weboldalon a Google Remarketing szolgáltatásait építettük be. A Google Remarketing szolgáltatás üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. A Google Remarketing a Google-AdWords funkciója, amely lehetővé teszi egy vállalat számára, hogy olyan internethasználóknál, akik előzőleg a vállalat weboldalán böngésztek, reklámot jelentessenek meg. A Google Remarketing beépítése ennek folytán engedélyezi egy vállalat számára, hogy felhasználóra szabott reklámot állítson össze, következésképpen az internethasználó érdeklődésének megfelelő hirdetéseket jelentessenek meg.

 

A Google Remarketing célja az érdeklődésnek megfelelő reklám megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy a Google-hirdetési hálózaton keresztül vagy más weboldalakon jelentessünk meg olyan hirdetéseket, amelyek az internethasználók egyéni igényeit és érdeklődéseit célozzák meg. 

A Google Remarketing sütit helyez el az érintett IT-rendszerén. A süti elhelyezésével a Google lehetővé teszi a weboldalunk látogatójának újbóli felismerését, ha az később olyan weboldalakat keres fel, amelyek szintén tagjai a Google-hirdetési hálózatnak. A Google Remarketing szolgáltatásának Minden olyan weboldal felkeresésekor, amelyikbe építettek be Google Remarketing szolgáltatást, az Ön internetes keresője automatikusan azonosítja magát a Google-nál. Ezen technikai folyamat keretében a Google információt kap olyan személyes adatokról, mint az Ön IP-címe vagy böngészési szokásai, amelyet a Google többek között az érdeklődésnek megfelelő reklám megjelenítésére használ fel.

A süti segítségével személyes információkat, például az Ön által felkeresett weboldalakat tárolunk. Ennek folytán a weboldalaink minden felkeresésekor személyes adatokat, beleértve az Ön IP-címét továbbítunk a Google részére az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai folyamaton keresztül gyűjtött adatokat bizonyos körülmények között harmadik fél részére továbbadja.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

A Google Analytics Remarketing adatvédelmi irányelvei a következő címen tekinthetők meg: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

 

13.5 Matomo

Ezen a weboldalon az InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland szolgáltató Matomo komponenseit építettük be. A Matomo egy webelemzésre, azaz a weboldalak látogatóinak  szokásaira vonatkozó adatok rögzítésére, összegyűjtésére és kiértékelésére szolgáló szoftvereszköz. Többek között olyan adatokat rögzítenek, hogy mely weboldalról jutott az érintett egy bizonyos weboldalra (úgynevezett hivatkozó), a weboldal mely aloldalaira lépett be, vagy milyen gyakran és mennyi ideig időzött egy aloldal felkeresésével.   Mindezeket a weboldal optimalizálására és az internetes reklám költséghaszon-elemzésére használják.

A szoftvert az adatkezelő szerverén üzemeltetik, az adatvédelmi szempontból érzékeny naplófájlokat kizárólag ezen a szerveren tárolják.

A Matomo sütit helyez el az Ön IT-rendszerén. A süti elhelyezésével lehetővé teszi számunkra a weboldalunk használatának elemzését. Ezen weboldal valamely oldalának minden egyes felkeresése által, az Ön IT-rendszerén lévő internetes keresőt a Matomo-komponens automatikusan arra ösztönzi, hogy online-elemzés céljából adatokat továbbítson a szerverünkre. Ezen technikai folyamat keretében információt kapunk olyan személyes adatokról, mint az érintett IP-címe, amely számunkra többek között arra szolgál, hogy a látogatók és a kattintások eredetét visszakövessük.

A süti segítségével személyes információkat, mint például a belépési időt, a helyet, ahonnan a belépés történt, és a megtekintések gyakoriságát tároljuk a weboldalunkon. A weboldalaink minden egyes felkeresésekor továbbítjuk a szerverünkre ezeket a személyes adatokat, beleértve az Ön által használt internetkapcsolat IP-címét. Ezeket a személyes adatokat mi tároljuk, és nem adjuk tovább harmadik fél részére.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

További információkat és a Matomo érvényben lévő adatvédelmi szabályait a https://matomo.org/privacy/ linken töltheti le.

 

14. Reklám

14.1 Google Ads (korábban AdWords)

A weboldalunk a Google Ads funkcióit használja, ezzel reklámozzuk ezt a weboldalt a Google keresési találatokban, valamint harmadik weboldalakon. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Ezt arra használjuk, hogy ezt a weboldalt a Google keresési találatokban, valamint harmadik felek weboldalain reklámozzuk. Ebből a célból a Google egy cookie-t helyez el az Ön végberendezésének böngészőjében, amely automatikusan lehetővé teszi az érdeklődésen alapuló hirdetést egy álneves cookie-azonosító segítségével és az Ön által látogatott oldalak alapján.

Ezen túlmenően csak akkor történik adatkezelés, amennyiben Ön a Google részére hozzájárulását adta, hogy az Ön internetböngészési - és alkalmazáskeresési előzményeit a Google összekösse az Ön Google fiókjával, és információkat használjon fel a Google fiókjából a hirdetések személyre szabásához, amelyeket a neten megtekint. Amennyiben ebben az esetben a weboldalunk felkeresésekor a Google-be be van jelentkezve, A Google az Ön adatait a Google Analytics adatokkal együtt használja fel, hogy célcsoportlistákat hozzon létre és határozzon meg a több eszközt összekapcsoló remarketinghez. Ehhez az Ön személyes adatait a Google ideiglenesen összekapcsolja a Google Analytics-adatokkal, hogy célcsoportokat képezzen.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

További információkat és a reklámmal és a Google-lal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat itt tudja megtekinteni:

 https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

15. Beépülő modulok és más szolgáltatások

15.1 Google Maps

Weboldalunkon a Google Maps (API) szolgáltatást használjuk. A Google Maps üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Ireland Limited a Google vállalatcsoport része, székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Maps egy webes szolgáltatás interaktív térképek megjelenítésére, földrajzi információk vizuális ábrázolásához. Ezen szolgáltatás használatával például meg tudjuk mutatni Önnek a telephelyünket, és meg tudjuk könnyíteni a hozzánk történő eljutást.

A weboldalunk használatára vonatkozó információkat (például az Ön IP-címét) a Google USA-ban található szervereire továbbítjuk, és ott tároljuk, amikor Ön azokat az aloldalakat hívja fel, amelyekbe a Google Maps térképet integráltuk. Ezenkívül a Google Maps újratölti a Google Webes betűtípusokat. A Google WebFonts szolgáltatója szintén a Google Ireland Limited. Amikor Ön olyan oldalt hív meg, amely a Google Térképet integrálja, a böngészője betölti a Google Térkép megjelenítéséhez szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába. Az Ön által használt böngésző e célból is kapcsolatot létesít a Google szervereivel. Így a Google megtudja, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül kereste fel. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Ha nem kéri a hozzárendelést a Google-profiljával, ki kell jelentkeznie a Google-felhasználói fiókjából. A Google felhasználói profilokként tárolja az Ön adatait (a be nem jelentkezett felhasználók esetén is), és kiértékeli azokat. Önnek van tiltakozási joga ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amelynek gyakorlásához a Google-hez kell fordulnia.

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatai Google részére történő jövőbeni továbbításával a Google Maps használatának keretein belül, lehetősége van a Google Maps webes szolgáltatásának deaktiválásra is úgy, hogy kikapcsolja a keresőjében a JavaScript alkalmazást. Ekkor a Google Maps-et és ezáltal az ezen a weboldalon lévő térkép-megjelenítést sem tudja használni.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

 

A Google használati feltételeit a https://policies.google.com/terms?hl=hu&gl=hu

linken, a Google Maps további használati feltételeit pedig a https://www.google.com/intl/hu_US/help/terms_maps/ linken tekintheti meg.

A Google Maps használatával kapcsolatos részletes adatvédelmi információkat a Google weboldalán talál ("Google Privacy Policy"): https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

15.2 Google Tag Manager

Ezen a weboldalon a Google Tag Manager szolgáltatást használjuk. A Google Tag Manager üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Ireland Limited a Google vállalatcsoport része, székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ezen az eszközön keresztül a "weboldal címkék" (azaz a HTML elemekbe beépített kulcsszavak) egy felületen keresztül implementálhatók és kezelhetők. A Google Tag Manager használatával automatikusan nyomon tudjuk követni, hogy Ön melyik gombra, linkre vagy személyre szabott képre kattintott aktívan, és így rögzíteni tudjuk, hogy weboldalunk mely tartalma érdekli Önt különösen.

Az eszköz más címkéket is indít, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha Ön domain- vagy cookie-szinten letiltotta az adatkezelést, akkor ez a Google Tag Managerrel bevezetett összes nyomkövető címkére vonatkozóan érvényben marad.

Ezek a feldolgozási műveletek csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulást adtak.

A Google Tag Managerrel és a Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://policies.google.com/terms?hl=hu&gl=hu.

15.3 Google web betűtípusok

A weboldalunk a betűkészletek egységes megjelenítésére úgynevezett web betűtípusokat használ, amelyeket a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland bocsát rendelkezésre. Google Ireland Limited ist Teil der Google Firmengruppe mit Hauptsitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Ireland Limited a Google vállalatcsoport része, székhelye 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

A Google web betűtípusokról további információkat a https://developers.google.com/fonts/faq  linken és a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.com/policies/privacy/

 

15.4 Microsoft Teams

A "Microsoft Teams" ("MS Teams") eszközt használjuk az írásbeli kommunikációhoz (chat), valamint telefonkonferenciák, online megbeszélések és videokonferenciák formájában. A szolgáltatás üzemeltetője a Microsoft Ireland Operations ("Microsoft"), Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Írország. A Microsoft Ireland Operations, Ltd. a Microsoft vállalatcsoport része, székhelye: One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA.

Az MS Teams használata során a következő személyes adatok feldolgozására kerül sor:

 • Megbeszélések, beszélgetések, hangposta, megosztott fájlok, felvételek és átiratok.
 • Az Önről megosztott adatok. Ilyen például az Ön e-mail címe, profilképe és telefonszáma.
 • Az Ön által kezdeményezett telefonhívások részletes előzményei.
 • Hívásminőségi adatok.
 • Támogatás/visszajelzések adatai A Microsoftnak küldött hibaelhárítási jegyekkel vagy visszajelzésekkel kapcsolatos információk.
 • Diagnosztikai és szolgáltatási adatok A szolgáltatás használatával kapcsolatos diagnosztikai adatok.

A videó megjelenítésének és a hang lejátszásának lehetővé tétele érdekében a terminál mikrofonjából és a terminál videokamerájából származó adatok feldolgozása a megbeszélés időtartama alatt történik. A kamerát vagy a mikrofont a "Microsoft Teams" alkalmazásokon keresztül bármikor saját maga kikapcsolhatja vagy elnémíthatja.

Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Alkalmazotti jogviszony keretében a megfelelő adatfeldolgozás a BDSG 26. §-a, valamint a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. Az "MS Teams" szerződéses kapcsolatok keretében történő felhasználásának jogalapja a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Minden más esetben az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Itt az érdekünk az online találkozók hatékony lebonyolítása.

Ha online megbeszéléseket rögzítünk, akkor erről a kezdés előtt tájékoztatjuk Önt, és szükség esetén megkérjük, hogy járuljon hozzá a felvételhez. Ha nem kívánja ezt megtenni, elhagyhatja az online megbeszélést.

Felhőalapú szolgáltatásként az "MS Teams" a szolgáltatás nyújtásának részeként feldolgozza a fent említett adatokat. Amennyiben az "MS-Teams" a Microsoft jogszerű üzleti tevékenységével összefüggésben személyes adatokat dolgoz fel, a Microsoft az ilyen felhasználás független adatkezelője, és mint ilyen, felelős az alkalmazandó törvényeknek és az adatkezelőre vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelésért. Amennyiben Ön az "MS Teams" weboldalra lép, a Microsoft az adatkezelő. A weboldalhoz való hozzáférés az MS-Teams szoftver letöltéséhez szükséges.

A Microsoftnál az "MS-Teams" kapcsán az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk a következő címen találhatók: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy.

15.5 YouTube (videók)

Ezen a weboldalon a YouTube komponenseit építettük be. A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland leányvállalata.

Amennyiben az érintett egyidejűleg a YouTube-ba is bejelentkezett, a YouTube egy YouTube-videót tartalmazó aloldal felkeresésével felismeri, hogy Ön a webhelyünk mely konkrét aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a YouTube és a Google összegyűjtik, és az Ön YouTube-fiókjához hozzárendelik.

A YouTube és a Google mindig akkor kapnak információt a YouTube-komponensen keresztül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat, amikor Ön a weboldalunk felkeresésének időpontjában egyidejűleg a YouTube-ba is bejelentkezett; ez attól függetlenül történik, hogy Ön egy YouTube-videóra rákattint vagy sem. Amennyiben ezen információk YouTube és Google felé történő ilyen jellegű továbbítását nem szeretné, úgy tudja megakadályozni a továbbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

Ezek az adatkezelési folyamatok kizárólag akkor történnek meg, ha az általános adatvédelmi irányelv 6. cikk 1. bekezdés a. pontja szerinti kifejezett hozzájárulást megadják.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályok, amelyek a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu. linken letölthetők.

 

16. Az Ön jogai mint érintett

16.1 A megerősítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

 

16.2 A hozzáféréshez való jog GDPR 15. cikk

Ön jogosult arra, hogy bármikor térítésmentesen hozzáférjen az Ön személyéről tárolt személyes adatokhoz, valamint hogy a jogi rendelkezések értelmében ezen adatok másolatait megkapja.

 

16.3 A helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje.. Továbbá Önnek jogában áll, figyelembe véve az adatkezelés célját, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

16.4 A törléshez való jog GDPR 17. cikk

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a törvényben meghatározott indokok valamelyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés ill. tárolás nem szükséges.

 

16.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a törvényi feltételek valamelyike teljesül.

 

16.6 Az adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi, akinek a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátotta, akadályoznánk, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pontja vagy a GDPR 9. cikk 2. bekezdés a. pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem közérdekű, vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Továbbá az adatok hordozhatóságához való jog GDPR 20. cikk 1. bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható, és amennyiben ettől más személyek jogai és szabadságai nem sérülnek.

 

16.7 A tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének e. (közérdekű adatkezelés) vagy f. (adatkezelés az érdekek mérlegelése alapján) pontján alapuló kezelése ellen.

Ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is a GDPR 4. cikk 4. szám értelmében.

Ha Ön tiltakozással él, a személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Egyes esetekben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok e célból történő kezelése ellen.  Ideértve a profilalkotást is, amennyiben ez a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a  személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk 1. bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztiaki célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

16.8 Adatvédelmi hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonja.

 

16.9 Panasztétel felügyeleti hatóságnál

Ön jogosult arra, hogy egy az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen a személyes adatok általunk történő kezelése miatt.

 

17. Személyes adatok rutinszerű tárolása, törlése és zárolása

Az Ön személyes adatait csak annyi ideig kezeljük és tároljuk, amely a tárolás céljának eléréséhez szükséges, vagy ahogy ezt a vállalatunkat érintő jogszabályok előírták.

Amennyiben nincs célja a tárolásnak, vagy az előírt tárolási határidő lejár, a személyes adatokat rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük.

 

18. Személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a mindenkori törvényes megőrzési határidő. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez már nem szükségesek.

 

19. Az adatvédelmi nyilatkozat aktualitása és változása

Ez az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes, és a 2023. júniusi állapotnak felel meg.

A weboldalaink és ajánlataink továbbfejlesztése által vagy a megváltozott törvényi ill. hatósági előírások alapján szükség lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. A mindenkori aktuális adatvédelmi nyilatkozatot Ön bármikor letöltheti a honlapon a https://www.krause-systems.de/unternehmen/rechtliches/datenschutz.html linken, és kinyomtathatja.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az audatis MANAGER adatvédelmi szoftver segítségével készítettük.

 

 

Kérdése van? Készséggel állunk rendelkezésére!