Adásvételi és vállalkozási szerződések általános szerződési feltételei

 1. Érvényességi terület
  1. Általános szerződési feltételeink minden ügyfél részére történő szállításra, szolgáltatásra és ajánlattételre vonatkozik.
  2. Szerződési feltételeink érvényessége kizárólagos. Amennyiben a szerződés tárgyát szerelési szolgáltatások is vagy kizárólag azok képezik, úgy ezen szolgáltatásokra az itt felsorolt szabályozásokat megelőzően az Általános szerelési feltételekben foglaltak vannak érvényben, melyek jelen dokumentum után találhatók. Megrendelő ezzel szembenálló, vagy ÁSZF-ünktől eltérő feltételei nem érvényesek, kivéve, ha egyes esetekben azokhoz írásban kifejezetten hozzá nem járultunk. Szerződési feltételeink abban az esetben is érvényesek, ha az ügyfél szerződési feltételeinkkel szembenálló vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében a szállítást még egyszer nyomatékosan nem egyeztettük.
 2. Ajánlat és szerződéskötés
  1. Az árra, mennyiségre, szállítási határidőkre és szállítási lehetőségekre vonatkozó ajánlataink nem kötelező érvényűek.
  2. Az általunk leadott ajánlatokra és előzetes költségvetésekre, valamint az azzal együtt kiküldött ábrákra, rajzokra, kalkulációkra és egyéb dokumentumokra vonatkozóan a tulajdonjogot és a szerzői jogokat fenntartjuk magunknak. Az átvevő kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem egészét, sem tartalmukat harmadik fél számára elérhetővé nem teheti, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik fél által fel nem használhatja, vagy nem sokszorosíthatja. Ezen kötelezettség megsértése esetén az ajánlatban vagy előzetes költségvetésben megadott ajánlati ár 25%-ának megfelelő mértékben használati kártérítést kell fizetni.
  3. Az ajánlatok nem tartalmaznak rajzokat, statikus elemzéseket vagy vizsgálati bizonyítványokat, kivéve, ha ezt illetően külön megállapodás született.
  4. Csak az ügyfél megrendelése számít szerződéskötési ajánlatnak. Eltérő megállapodás hiányában, az ügyfelet megrendelése 3 hétig köti..
  5. Szerződés kizárólag csak a mi végleges írásos megrendelési visszaigazolásunkkal vagy szállításunkkal jön létre. Egy előzetes megrendelési visszaigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását. A szállítmány méretére és a szállítás idejére vonatkozó konkrét tartalom tekintetében is kizárólag írásban vagy faxon küldött megrendelési visszaigazolásunk mérvadó vagy, ha a megrendelést az áru megküldésével teljesítjük. A megrendelési visszaigazolás egy kereskedelmi visszaigazolás. Az ahhoz tartozó kiegészítéseket, megállapodásokat és mellékmegállapodásokat írásba kell foglalni. Ezen írásos formára vonatkozó rendelkezés módosítását is írásba kell foglalni.
 3. Árak
  1. Áraink nettó árak euróban megadva az érdi üzemtől plusz ÁFA, a számla kiállításának napján érvényes törvényi előírásoknak megfelelő mértékben. Az árak nem tartalmazzák a csomagolás és annak ártalmatlanítása, a szállítás, a postaköltség és a biztosítás díját..
  2. Amennyiben a szállítási határidő a szerződéskötést követő 4 hónapnál későbbre esik, úgy jogosultak vagyunk a megrendelő a teljesítést vagy az áru kiszállítását megelőző értesítését követően az áru vagy szolgáltatás árát annak megfelelően módosítani, ahogy az ár rajtunk kívül álló okok miatti alakulása megkívánja (pl. árfolyamingadozások, devizaszabályok, vámmal kapcsolatos változások, az alapanyag vagy előállítási költségek emelkedése).
 4. Szállítás és a kockázat átszállása
  1. Az ajánlatban illetve a megrendelési visszaigazolásban megadott szállítási határidők és időpontok nem kötelező érvényűek, csak várható dátumok és különösen nem fix időpontokat jelölnek.
  2. A kiszállítási idő megkezdése és betartása feltételezi minden felmerülő műszaki és kereskedelmi kérdés tisztázását, valamint a megrendelő közreműködési kötelezettségeinek rendeltetésszerű teljesítését. Ide tartoznak a megállapodás alapján harmadik félnek történő küldés esetén a helyes és teljes szállítási cím, és telefonszám megadása is, amelyen egyeztetni tudjuk a címzettel a kiszállítást.
  3. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, a megrendelési bizonylaton megadott címre szállítunk és teljesítünk EXW (ex works); ennek során a szállítás módját, útvonalát és a szállítmányozót mi határozzuk meg.
  4. Amennyiben a megrendelő megbízásából harmadik fél részére szállítunk, vagy a megrendelő megbízásából a vásárlás harmadik fél általi visszavonása miatt az árut tőle elszállítjuk, mindez az erre vonatkozó, itt felsorolt feltételek szerint történik. A kiszállítás során szükségessé váló többszöri kézbesítési kísérlet járulékos költségei a megrendelőt terhelik.
  5. Szállításkor a kockázat átszáll a megrendelőre, amint a szállító átvette a csomagot vagy az kiszállítás miatt az eladó gyárát vagy elosztóraktárát elhagyta. A szállítási kockázat biztosítása a megrendelő feladata. Ha a megrendelő késlekedik az átvétellel, a kockázat a szállíthatóság jelentését követően rá száll át.
  6. Amennyiben egy meghatározott szállítási vagy teljesítési időpont a mi hibánkból kerül átlépésre, úgy megrendelő köteles részünkre megfelelő türelmi időt meghatározni a szállítás vagy teljesítés végrehajtására. Ez a türelmi idő legalább három hét. Amennyiben a türelmi idő letelte után sem történik meg a szállítás vagy a teljesítés, és megrendelő emiatt el akar állni a szerződéstől vagy a teljesítés helyett kártérítést követel, úgy azelőtt minket kifejezetten írásban értesíteni köteles egy következő megfelelő türelmi idő megadásával a szállításra vagy teljesítésre való felszólítás mellett. Megrendelő köteles kérésünkre egy megadott határidőn belül indokolni, hogy a szállítás vagy teljesítés késlekedése miatt eláll-e a szerződéstől és/vagy kér-e a teljesítés helyett kártérítést vagy ragaszkodik a szállításhoz, ill. teljesítéshez.
  7. Amennyiben egy meghatározott teljesítési határidő rajtunk kívül álló körülmények miatt kerül átlépésre, például mert részünkre rendeltetésszerű és megfelelő fedezet ellenére nem vagy nem időben vagy nem rendeltetésszerűen szállítottak, úgy a határidők ennek megfelelően hosszabbodnak. Amennyiben megrendelőt a teljesítés akadályáról értesítettük, és az nem csak átmeneti jellegű, úgy jogosultak vagyunk, a szerződés még nem teljesített részétől teljes egészében vagy részben elállni.
  8. Amennyiben megrendelő késlekedik az átvétellel vagy egyéb közreműködési kötelezettségének tudatosan nem tesz eleget, jogosultak vagyunk az ebből eredő károkért, beleértve esetleges többletköltségeket kártérítést követelni. Különösen a raktározási költségek tartoznak ide. További igények jogát fenntartjuk.
  9. Részszállítások vagy -teljesítések megengedettek.
  10. Az áru visszaaküldésére csak abban az esetben van lehetőség, ha kifejezetten hozzájárulunk. Ez alapvetően megrendelő költségén történik. Ezekben az esetekben jogosultak vagyunk, visszavételi átalánydíjat felszámolni a nettó áruérték 30%-a, értékben. Ez nem érvényes akkor, ha a megrendelő a törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult a szerződéstől elállni, illetve utólagos teljesítést követelhet.
  11. Vis major esetén szállítási vagy teljesítési kötelezettségeink szünetelnek; amennyiben a szerződéskötéshez képest jelentős változás áll be, úgy jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni. Ugyanez vonatkozik az energia- vagy nyersanyaghiányra, sztrájkokra, hatósági betiltásokra vagy meg nem jósolható közlekedési- vagy üzemzavarokra. Amennyiben alvállalkozóink vagy a teljesítésnél igénybevett segédeink a fent nevezett okokból nem, nem időben vagy nem rendeltetésszerűen szállítanak, úgy a 4.9 pont lép érvénybe.
 5. Fizetés
  1. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, megrendelőnek a megállapított díjat a számla kiállítását követő 8 napon belül levonás nélkül részünkre meg kell fizetnie. A határidő lejártát követően az ügyfél hátralékba kerül.
  2. Az ügyfél csak abban az esetben élhet beszámítási követeléssel, ha ellenigényei jogerősek, vitathatatlanok vagy általunk elismertek.
  3. Jogosultak vagyunk, minden követelésünket azonnal esedékessé tenni, ha olyan körülmények jutnak tudomásunkra, melyek a megrendelő vagyoni vagy pénzügyi helyzetének romlására utalnak.
  4. Jogosultak vagyunk ügyféllel szembeni követeléseinket harmadik félre átruházni.
 6. Minőség
  1. Az áru minősége alapvetően megfelel a termékleírásainkban, specifikációkban és címkéken feltüntetett minőségnek. Az általunk szállított áru alkalmasságáról, felhasználási lehetőségeiről és felállításáról szóló szóbeli vagy írásbeli adatokat, valamint munkatársaink tanácsait és javaslatait legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. Ezek nem kötelező érvényűek és nem képezik sem egy szerződéses jogviszony, sem a szerződéshez kapcsolódó mellékkötelezettség alapját. A megrendelő ettől függetlenül köteles termékeink és szolgáltatásaink alkalmasságát a tervezett felhasználást illetően ellenőrizni.
  2. Egyedi rendszermegoldások esetén a következő érvényes: Egyedi megoldásaink megfelelnek a jelenleg hatályos nemzeti és EU-s előírásoknak és irányelveknek, különösen a DIN EN ISO 14122-nek, BGV D36-nak és BGI 637-nek és a technológia elismert szabályai szerint kerülnek legyártásra. Ezek a megrendelő adatai, tervei és utasításai alapján kerülnek előállításra, kiszámításra és ajánlatadásra. Az ügyfél hiányos vagy nem teljes specifikációit legjobb tudomásunk szerint egészítjük ki. Ennek során az ügyféllel lefektethetünk többek között más tapasztalati értékeket, pl. előzetes megrendelések, valamint műszaki specifikációk az ügyféllel folytatott megbeszélésekből, rajzok, méretek, amikre építhetünk. A megrendelő ettől függetlenül köteles javaslataink alkalmasságát a tervezett felhasználást illetően ellenőrizni. A rögzített szerkezeteket terhelésfelvevően kell az alapzatra rögzíteni, az alapzat ehhez szükséges teherbírását a megrendelőnek kell ellenőriznie. Amennyiben a megrendelő tervei és írásbeli adatai olyan adatokat tartalmaznak, amelyeket gyártástechnológiai vagy munkabiztonsági szempontból kockázatosnak vagy nem kivitelezhetőnek tartunk, arról a megrendelőt értesítjük. Ebben az esetben a megrendelő köteles saját felelősségére módosítási javaslataink gyártási munkálataihoz való alkalmasságát felülvizsgálni. Módosítási javaslataink a megrendelő felhasználási céljaihoz való alkalmasságára vonatkozóan semmilyen biztosítékot vagy felelősséget nem vállalunk. Az általunk szállított áru szerződés szerinti minősége szempontjából ezért csak a mi termékleírásaink mérvadóak, a megrendelő által ellenjegyzett jóváhagyási rajzzal és adott esetben jóváhagyási mintával együttesen. A jóváhagyási minta csupán a jóváhagyási rajz ellenőrzésére szolgál, minőségre vonatkozó adatot a mintadokumentáció nem tartalmaz. Az ügyfél köteles a jóváhagyási rajzot ellenőrizni és részünkre egy példányt a jóváhagyással vagy jóvá nem hagyással 10 munkanapon belül visszaküldeni. Amennyiben az ügyfél a megadott határidőn belül nem válaszol, hallgatása jóváhagyási nyilatkozatnak minősül, és annak megfelelően a gyártást megkezdjük. A jóváhagyó nyilatkozat kiadása után fellépő módosítások a megrendelőt terhelik. Amennyiben az egyedi rendszermegoldás kivitelezéséhez különleges szerszámokra van szükség, úgy az azok beszerzését illető járulékos költségeket az ajánlatban külön feltüntetjük és megrendelő felé önköltségi árként kiszámlázzuk. Azok a mi tulajdonunkban maradnak. A megbízás teljesítését követően a szerszámokat 1 évig nálunk tároljuk. Ezen időszak lejártát követően a szerszámokat megsemmisítjük.
 7. Műszaki változtatások
  1. Fenntartjuk a jogot a műszaki és optikai változtatások, valamint a formában, színben és vagy súlyban történő változtatások kivitelezésére azonos minőség és ár mellett. Különösen a műszaki és optikai változtatások szerződésszerűek, amennyiben azok a termékfejlesztést szolgálják. Jogunkban áll bármikor, gyártástechnológiai vagy szabvány-megfelelőségi okokból szabványos termékeinket illetően méret- és kivitelezési módosításokat elvégezni. Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek, ilyen típusú változtatásokat a már kiszállított árun is elvégezni.
 8. Tulajdonjog fenntartása és szerzői jogok
  1. Az üzleti kapcsolatra vonatkozó, minden fizetési kötelezettség teljesüléséig fenntartjuk magunknak az általunk szállított áru tulajdonjogát . Folyószámla esetén a fenntartott tulajdonjog biztosítékként is szolgál az egyenleg követeléseire.(Feltételes áru)
  2. A megrendelő szerződésszegő magatartása esetén, különösen késedelmes fizetéskor, jogosultak vagyunk az adásvétel tárgyának visszavételére. Az adásvétel tárgyának visszavétele a szerződéstől való elállást jelent. Az adásvétel tárgyának visszavételét követően jogunkban áll értékesíteni azt. Az értékesítésből származó bevételt az ügyfél kötelezettségeire kell felszámolni, a vonatkozó értékesítési költségek levonásával.
  3. A megrendelő jogosult a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut rendezett üzleti tevékenység keretein belül továbbértékesíteni. Amennyiben a megrendelő maga értékesíti az árut, anélkül, hogy a teljes vételi árat előre vagy az adásvétel átadásakor megkapta volna, úgy köteles ügyfelével egy, a tulajdonjog fenntartásával egyenértékű feltételről megállapodni. A megrendelő már most lemond a mi javunkra az ilyen továbbértékesítésből származó követeléseiről, valamint az általa megállapított tulajdonjog fenntartásból eredő jogairól.
  4. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut a megrendelő fel- vagy átdolgozza, úgy tulajdonjogunk fenntartása a teljes új dologra kiterjed. Amennyiben megrendelő azt idegen dolgokkal dolgozza fel, kapcsolja össze vagy vegyíti, úgy tulajdonrészt kapunk arra a részre, amely árunk számlaértékének a megrendelő által felhasznált más dolgok viszonylatában a feldolgozás, összekapcsolás vagy vegyítés időpontjában megfelel. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru a megrendelő vagy harmadik fél valamely fő dolgával kerül összekapcsolásra vagy vegyítésre, úgy megrendelő már most átadja nekünk az új dologra vonatkozó jogait. Amennyiben a megrendelő díj ellenében kapcsolja össze vagy vegyíti a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut harmadik fél fő dolgával, úgy már most lemond javunkra harmadik féllel szemben támasztott követeléseiről.
  5. Kérésünkre köteles a lemondás bekövetkeztéről a vásárlót értesíteni, és nekünk a vásárlóval szembeni jogaink érvényesítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat átadni. Megrendelő csak akkor jogosult a lemondás ellenére a továbbértékesítésből származó követeléseit behajtani, ha velünk szemben fennálló tartozásait rendesen teljesíti.
  6. Amennyiben a részünkre átadott fedezetek értéke követeléseinket összesen több mint 20 százalékkal meghaladja, úgy megrendelő kérésére kötelesek vagyunk az általunk választott fedezeteket felszabadítani.
  7. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut lefoglalják, vagy harmadik fél jogainkat más módon megsérti, arról megrendelő bennünket haladéktalanul köteles értesíteni.
  8. Termékeink konstruktív megoldásainak szerzői joga kizárólag minket illet.
 9. Szavatosság
  1. A hiányosságokat az észlelést követően haladéktalanul jelenteni kell nekünk írásban (nyilvánvaló hiányosságok - az áru átvételét követ 7 napon belül; rejtett hiányosságok - haladéktalanul, az észlelést követő 7 naptári napon belül). Lehetőséget kell biztosítani számunkra a reklamált hiba megállapítására.
  2. Amennyiben a szállítmány vagy teljesítés hiányos, és az ügyfél a vizsgálati és reklamációs kötelezettségeinek eleget tett, úgy választásunknak megfelelően utánszállítunk vagy javítást végzünk (helyreigazítás). Ehhez az ügyfélnek részünkre egy legalább 10 munkanapos (egyedi rendszermegoldás esetén 10 hetes) határidőn belül lehetőséget kell biztosítania.
  3. A megrendelő kérheti a helyreigazítás céljából szükséges költségek megtérítését, amennyiben a költségek nem emelkednek azért, mert a szállítás tárgyát utólag az eredeti kiszállítás helyétől eltérő helyre szállították, kivéve ha a tartózkodási hely megfelel a rendeltetésszerű használatnak.
  4. Amennyiben a helyreigazítás sikertelen, megrendelő a díjat csökkentheti vagy a szerződéstől elállhat. Az szerződés felbontása csak akkor lehetséges, ha a megrendelő minket arról egy további megfelelő határidő megadásával kifejezetten írásban figyelmeztetett.
  5. Megrendelő a szállítmányunk vagy teljesítésünk hiányosságai miatt nem érvényesítheti jogait, ha a szállítmány vagy teljesítés értéke vagy alkalmassága csak csekély mértékben csökken.
  6. A megrendelő vagy képviselője általi átvétel megtörténtét követően további reklamációt nem fogadunk el.
  7. Amennyiben megrendelő nem követi a szerelési, üzemeltetési és karbantartási útmutatót, módosításokat hajt végre a termékeken, olyan alkatrészeket cserél, amelyek nem felelnek meg a gyári specifikációknak, úgy minden szavatosság megszűnik. Az egyedi rendszermegoldások üzembiztosságát rendszeresen ellenőrizni kell.
  8. Az ügyfél, visszkereseti igénye velünk szemben csak abban az esetben állhat fenn, ha megrendelő a kereskedőjével megállapodást a törvényi szavatosságon túl nem kötött.
 10. Felelősség
  1. A felelősség kizárólag a fentiekben meghatározott szabályozásokra terjed ki. Éppen ezért nem vállalunk felelősséget azon károkért, - mindegy milyen jogi okból - amelyek nem az árun magán keletkeztek; különösen nem vállalunk felelősséget a megrendelő elmaradt hasznáért vagy más hasonló, őt ért vagyoni kárért. Egyedi rendszermegoldások esetén nem vállalunk felelősséget az olyan hiányosságokért vagy károkért, melyek a megrendelő által megadott adatokra vezethetők vissza.
  2. A kártérítés összege maximálisan a megbízás értékére korlátozódik. További igények érvényesítése - amennyiben ez a törvény által megengedett - kizárt.
  3. Amennyiben szerződésben foglalt felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítésnél igénybevett segédek személyes felelősségére is.
  4. A fentiekben megfogalmazott felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapszik, személyi kár, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igény áll fenn.
  5. Amennyiben gondatlanságból valamely lényeges szerződéses kötelezettségünket megszegjük, kártérítési kötelezettségünk csak a jellemzően abból keletkező károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek az ügyfélnek olyan jogi álláspontokat biztosítanak, melyeket neki a szerződés tartalma és célja nyújtott, és azok, melyek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartásában az ügyfél bízik és bízhat. Egyéb esetben kártérítési felelősségünk kizárt.
  6. A megrendelő megkötései alapján készült egyedi rendszermegoldásokra vonatkozóan balesetekre és abból adódó következményekre nem vállalunk felelősséget, amennyiben azok az ügyfél specifikációira és az általa megadott adatokra vezethetők vissza.
  7. Az ügyfél kártérítési igényeinek átruházása nem lehetséges.
 11. Elévülés
  1. A szállításaink és teljesítéseink hiányosságaiból, valamint kártérítési felelősségünkből eredő igények elévülése 12 hónap.
  2. Ez nem érvényes, ha törvényileg, különösen az épített szerkezetek és azokhoz használatos dolgok, visszkereseti igény, és az építési hibák szerinti hosszabb határidők kötelezőek, valamint az élet, a test vagy az egészség megsértésének eseteiben, szándékos vagy súlyos gondatlanságból általunk elkövetett kötelezettségszegés, és a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igények esetén.
 12. Egyéb rendelkezések
  1. Joghatóság a székhelyünk, 2030 Érd szerinti illetékes bíróság. Jogunkban áll azonban, az ügyfelet a lakóhelye szerinti illetékes bíróságon beperelni.
  2. Teljesítési hely a székhelyünk, 2030 Érd, Tolmács u. 5-7.
  3. Magyarország törvényei az irányadóak.
  4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy üzleti kapcsolatunkra vonatkozó vagy azzal kapcsolatosan kapott személyes adatokat, függetlenül attól, hogy azok a vásárlótól/beszállítótól vagy harmadik személytől származnak-e, az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük.
  5. Amennyiben a fentiekben foglalt feltételek egyes pontjai teljes egészükben vagy részben hatályukat vesztik, az a többi pont, illetve az adott pont fennmaradó részeit nem érinti. A hatálytalan szabályozás helyébe olyan hatályos szabály lép, mely a hatálytalan szabályozás gazdasági tartalmához a leginkább hasonlít.

ÁLTALÁNOS SZERELÉSI FELTÉTELEK

 1. Szolgáltatások
  1. A szerelési szolgáltatás kiterjed a KRAUSE által szállított termékek/ berendezések felállítására és/vagy a megbízó által kijelölt személyek oktatására.
  2. A szerelő munkatársak normál munkaideje a szerelés helyének üzemi adottságaihoz igazodik. A megrendelőnek 10 órát kell biztosítania.
  3. KRAUSE jogosult a szerelési munkálatok egészének vagy egy részének elvégzésével külső céget megbízni.
 2. Szerelés költségei
  1. A meghatározott árak fedeznek minden olyan szolgáltatást, melyek a szerződéses szolgáltatások közé tartoznak. A szerelés díja ennek során alapvetően a mindenkori órabér plusz a megtett km díja, plusz a napi kiküldetési díj és szállás költség alapján kerül kiszámításra, amennyiben a termék megvásárlásakor átalánydíjra vagy ingyenes szerelésre vonatkozó kifejezett megállapodás nem született.
  2. A megállapított összeg ÁFA nélkül értendő, melyet a törvényileg szabályozott mértékben, a KRAUSE részére ezen felül meg kell téríteni.
  3. A szerelési ár nem tartalmazza
   a.
   azt a munkaidőt, melyet a megrendelő üzemében lerakodással és anyagszállítással töltenek,
   b.
   a várakozási időket,
   c.
   a segédanyagokat, mivel ezek nem képezik a KRAUSE által szállított áru részét.
  4. A megállapított szerelési ár nem tartalmazza a
   a.
   szerződéskötést követő szerkezeti módosításokat,
   b.
   a rendelkezésre bocsátott dokumentumoktól való eltéréseket,
   c.
   a megrendelő által nem vagy nem teljesen előkészített terület miatti késést,
   d.
   a szerelés kivitelezésének helyszínnel kapcsolatos nehézségeit,
   e.
   a megrendelőnek felróható körülmények miatti késések okán felmerülő többletköltségeket.
   A KRAUSE a fenti esetekben felmerülő többletköltségeket külön, a 2.1 pontban meghatározottaknak megfelelően számlázza.
  5. Amennyiben egy, a KRAUSE-n kívül álló okból a szerelés megkezdésének időpontja az időpont visszaigazolásának kézbesítéséhez képest 48 órával későbbre tolódik, vagy a szerelést meg kell szakítani, valamint a helyszínen okozott várakozási időt ki kell várni, minden abból eredő költség, beleértve a szerelők járulékos utazási költségei óradíjban, plusz km-díj, szállásköltség stb., valamint a késlekedés költségei és más abból keletkező kár a megrendelőt terheli. A szerelés megkezdésének időpontjában bekövetkező késés miatti követelések behajtásához előzetes figyelmeztetés nem szükséges.
 3. A megrendelő műszaki segítségnyújtása
  1. A megrendelő köteles saját költségén műszaki segítségnyújtást végezni. A segítségnyújtás elsősorban az alábbiakra vonatkozik:
   a.
   a szerelők és szerszámok részére megfelelő és zárható helyiségek biztosítása,
   b.
   fűtés (min. hőmérséklet 15°C), világítás, víz és áram biztosítása, beleértve a szereléshez szükséges csatlakozókat,
   c.
   annak szavatolása, hogy a felállítás helye fedett, száraz és tiszta,
   d.
   minden szükséges engedély beszerzése, például a vasár- és ünnepnapon való munkához, hegesztési engedély stb.
   e.
   minden, a szerelési területen található közüzemi vezeték (víz, áram, gáz, szennyvíz stb.) jelölése
   f.
   a szerelés helyének akadálytalan megközelítésének, és az épület, az alkatrészek bevitelére alkalmas méretű nyílásainak biztosítása
   g.
   annak biztosítása, hogy a kirakodás helyéhez vezető út alkalmas nehéz tehergépjárművek (40 t) részére és, hogy a tárolás helye a szerelés helyétől max. 50 m távolságra van.
   h.
   egy vagy több targonca rendelkezésére bocsátása, üzemanyaggal, megfelelő kiszolgáló személyzettel, emelőkocsival a lerakodáshoz és ezeket a szerelés teljes időtartamára szükség szerint. A targonca teherbírása min. 1,5 t legyen.
   i.
   építési hulladéktárolók felállítása és az építési hulladék elszállításának biztosítása
   j.
   annak biztosítása, hogy a szerelés közvetlenül a szerelő személyzet megérkezésekor megkezdhető és késés nélkül végezhető a megrendelő általi átvételig. Amennyiben a KRAUSE-tól külön tervekre vagy útmutatókra lenne szükség, a KRAUSE azokat időben megrendelő rendelkezésére bocsátja.
   Amennyiben a megrendelő a kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a keletkező várakozási idők alapvetően a megrendelőt terhelik (ld. 2.5 pont) és ennek megfelelően a teljesítési határidőt késleltetik. Az ebből eredő károk a megrendelőt terhelik. KRAUSE az értesítést követően jogosult, ám nem köteles, a megrendelő felelősségi körébe tartozó tevékenységeket annak helyén és költségén elvégezni. Egyéb esetekben a KRAUSE törvényes jogai és igényei érintetlenek maradnak.
 4. Szerelési határidő, kockázatviselés
  1. A szerelési határidő akkor kerül betartásra, ha annak lejáratáig a szerelés kész a megrendelő általi átvételre vagy a KRAUSE által rendelkezésre bocsátott megoldás a szerződésben foglalt célt betölti és a megrendelő azt használni tudja.
  2. Amennyiben a szerelés munkahelyi konfliktusok, különösen sztrájk és kizárás miatt késik, vagy a KRAUSE hibáján kívül bekövetkező körülmények miatt, úgy, amennyiben az ilyen akadályok bizonyíthatóan jelentősen befolyásolják a szerelés elvégzését, a szerelési határidőt annak megfelelően meg kell hosszabbítani; ez érvényes abban az esetben is, ha ilyen körülmények azt követően merülnek fel, hogy a KRAUSE teljesítése más okok miatt késik.
  3. Amennyiben a szerelendő szállítmány az átvétel előtt tönkremegy vagy elromlik anélkül, hogy a KRAUSE arról tehetne, KRAUSE jogosult a szerelés díját, a megtakarított költségek levonása mellett követelni. Ugyanez vonatkozik a szerelés mindennemű ellehetetlenítésére is, amely a KRAUSE hibáján kívül történik. Megrendelő kérheti a szerelési szolgáltatás megismétlését, ha és amennyiben az a KRAUSE-tól, különösen a szerződéses kötelezettségek figyelembevételével elvárható. Az ismétlést a KRAUSE-nak a szerződéses árakon alapuló ismételt díjazással meg kell fizetni.
 5. Átvétel
  1. A megrendelő köteles a szerelés átvételére, amint annak befejeztéről értesítették. Amennyiben a szerelés nem szerződésszerűnek minősül, úgy KRAUSE köteles a hiányosságot saját költségén megszüntetni. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a hiányosság a megrendelő érdekeit tekintve csekély mértékű vagy olyan körülményen nyugszik, ami a KRAUSE-n kívül álló okból keletkezett. Amennyiben a hiba nem lényeges, a megrendelő nem utasíthatja vissza az átvételt.
  2. Amennyiben a KRAUSE a megrendelő felé jelezte a szerelés befejezését, és a megrendelő ennek következtében köteles átvenni, úgy az átvételt, a szerelés befejezéséről szóló értesítést követő két hét letelte után megtörténtnek kell tekinteni. Egyéb esetben a KRAUSE jogosult megrendelő részére megfelelő határidőt szabni, amely letelte után az átvételt megtörténtnek kell tekinteni.
  3. Amennyiben a megrendelő az ügyfélmegoldást a felajánlott átvétel nélkül üzembe helyezi, az ettől az időponttól kezdve átvettnek számít.
  4. Az átvétellel megszűnik a KRAUSE felelőssége az olyan hiányosságokat illetően, amelyekről a megrendelőnek az átvételkor tudomása van, amennyiben a megrendelő egy bizonyos hiba miatt igényeit nem érvényesíti. Ugyanez érvényes azokra a hiányosságokra, amelyek megrendelő részére az átvételkor felismerhetőek voltak.
 6. Garancia
  1. Amennyiben eltérő megállapodás nem született az egyedi megoldások funkcionális és nem dekoratív célt szolgálnak. Az előállítás során a profilokon stb. esetleg nyoma maradhat a megmunkálásnak, az optikai hiányosságokat ezért csak akkor lehet hibaként elismerni, ha azok a szerkezettől min. 5 m távolságra szabad szemmel egyértelműen felismerhetőek.
  2. A megrendelő jogai a helyreigazítás iránti igény jogára korlátozódnak. Megrendelőnek kifejezetten jogában áll, a helyreigazítás hibás teljesítése esetén a díjazást csökkenteni, vagy választása szerint, ehelyett a szerződéstől elállni.
  3. Megrendelő köteles az észlelt hibáról a KRAUSE-t haladéktalanul írásban értesíteni. A KRAUSE felelőssége nem áll fenn abban az esetben, ha a hiányosság a megrendelő érdekeit tekintve csekély mértékű, vagy olyan körülményen nyugszik, ami a KRAUSE-n kívül álló okból keletkezett.
  4. A megrendelő a szerelési szolgáltatás hiányosságai miatti igényei egy év alatt elévülnek. A törvényi elévülési idők azonban mégis érvényesek, amennyiben a KRAUSE valamely törvényes képviselője vagy teljesítésnél igénybevett segédje gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésén alapuló, az élet, az emberi test vagy az egészség megsértéséből eredő károk iránti felelősségéről van szó, illetve amennyiben más, a KRAUSE által súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésen, vagy a KRAUSE valamely törvényes képviselője vagy teljesítésnél igénybevett segédje szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésén alapuló egyéb károkozás iránti felelősségről van szó.
 7. A KRAUSE egyéb felelősségei, felelősség kizárása
  1. Amennyiben a szerelés során egy, a KRAUSE által szállított alkatrész a KRAUSE hibájából megsérül, úgy az köteles választása szerint azt saját költségén helyreállítani vagy újat szállítani.
  2. Ha a KRAUSE hibájából a megrendelő az összeszerelt berendezést a szerződéskötés előtti vagy azt követő javaslatok vagy tanácsok, valamint más szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel az összeszerelt berendezés kezelési és karbantartási útmutatóira, hanyag vagy hibás kivitelezése miatt nem tudja szerződésszerűen használni, akkor a megrendelő további igényeinek kizárása mellett a 7. § 1. és 3. bekezdéseiben foglalt szabályozások lépnek életbe.
  3. Amennyiben utólagosan más nem történik, az ügyfél fenti szabályozáson túlmenő igényei - mindegy milyen jogi indokkal - kizártak. A KRAUSE ezért nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek nem az árun magán keletkeztek; különösen nem vállal a KRAUSE felelősséget az ügyfél elmaradt hasznáért vagy más hasonló őt ért vagyoni kárért. Amennyiben szerződésben foglalt felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítésnél igénybevett segédek személyes felelősségére is. A fentiekben megfogalmazott felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza, személyi kár, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igény áll fenn. Ugyanez érvényes akkor, ha a KRAUSE a felelősségkorlátozással szembenálló garanciát vállalt a szerződéses teljesítés minőségére vonatkozóan. Amennyiben a KRAUSE gondatlanságból valamely lényeges szerződéses kötelezettségét megszegi, kártérítési kötelezettsége csak a jellemzően abból keletkező károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek az ügyfélnek olyan jogi álláspontokat biztosítanak, melyeket neki a szerződés tartalma és célja nyújtott, és azok, melyek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartásában az ügyfél bízik és bízhat. Ezen túlmenően KRAUSE csak a meglévő biztosítási fedezet keretén belül vállal felelősséget, amennyiben KRAUSE a fellépő károk ellen biztosítva van és halasztó hatállyal rendelkezik a biztosítási teljesítés miatt. Egyéb esetben a KRAUSE kártérítési felelőssége kizárt.

KRAUSE MINŐSÉGGARANCIA

 1. Általános
  1. A KRAUSE név több mint 100 éve a legjobb minőséget garantálja. Termékeinket szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá, és előállításuk megfelel a kötelező érvényű szabványoknak/előírásoknak, valamint a korszerű gyártási technológiáknak. Gyártási- és minőségi folyamataink folyamatos fejlesztését kötelezettségünknek tekintjük.
 2. Garanciaidők
  1. Bízunk az általunk nyújtott minőségben és a nálunk vásárolt „Garanciás Termékekre (GarantieProdukte)“ KRAUSE minőség-garanciát nyújtunk az alábbi időtartamokra:
   a.
   a. 10 év minden KRAUSE-STABILO termékre beleértve a STABILO gurulóállványokat
   b.
   5 év minden KRAUSE-MONTO termékre beleértve a ClimTec és ProTec termékeket
   c.
   2 év minden más termékcsoportra
   d.
   2 év minden egyedi megoldásra, kivéve ha más garanciaidőről született megállapodás
  2. A garanciaidők a vásárlás bizonyított időpontjától érvényesek és csak az Európai Unió területén és Svájcban történő vásárlásokra vonatkoznak.
  3. A törvényileg szabályozott szavatossági jogokat ez a minőséggarancia nem korlátozza.
  4. A garanciális szolgáltatások sem meg nem hosszabbítják, sem meg nem újítják a termékre vonatkozó garanciaidőt.
 3. Garanciális szolgáltatások
  1. A fentiekben meghatározott garanciaidők alatt azokat a termékeket, melyek alumínium vagy acél részein anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, választásunk szerint cseréljük vagy megjavítjuk.
  2. Csere esetén a cserélt részek a mi tulajdonunkká válnak.
  3. A jelen garanciafeltételekben meghatározott jogokon kívül egyéb, a hiba elhárítására vonatkozó igényeket ez a garancia nem indokol.
 4. Garanciaigény előfeltételei
  1. Kérjük ügyeljen arra, hogy csak az alábbi feltételek szükségesek a garancia érvényesítéséhez.
  2. A garanciaigényeket közvetlenül a hiba észlelése után, a garanciális időn belül érvényesíteni kell velünk szemben.
  3. Az igény érvényesítésének írásban, e-mailen, faxon, vagy levélben kell történnie. Közvetlenül ez után tájékoztatjuk a további teendőkről (visszaküldés, elszállítás stb.).
  4. A terméknek a típusmatricán található adatok alapján egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie, és az eredeti matricát be kell mutatni.
  5. Nem vonatkozik a garancia
   a.
   olyan termékekre amelyek használatból eredő, vagy más természetes kopásnak vannak kitéve, valamint olyan hibákra, amelyek használatból eredő, vagy más természetes kopásra vezethetők vissza.
   b.
   a termékek olyan hibáira, amelyek a használati útmutató be nem tartására, nem rendeltetésszerű használatra, szokatlan környezeti feltételekre, dologtól idegen használatra, túlterhelésre, erőszakra vagy a karbantartás és ápolás hiányosságaira vezethetők vissza.
   c.
   a termékek olyan hibáira, amelyeket nem gyári KRAUSE alkatrészek vagy tartozékok használata okoz.
   d.
   olyan termékek, amelyeken módosításokat, kiegészítéseket vagy nem szakszerű javítást végeztek.
   e.
   tartozékok, módosítások, ráépítések vagy más berendezések helyreállítása.
   f.
   a normál állapottól való csekély mértékű eltérés, amely a termék használati alkalmasságát tekintve elenyésző mértékű.
   g.
   olyan károk, amelyek a nem biztonságos csomagolásban történő beküldésből erednek.
 5. Költségek
  1. Ha a megállapított hibát garanciális szolgáltatásaink keretében orvosolni tudjuk, javított vagy azonos új terméket kap vissza tőlünk. Ebben az esetben a vizsgálati és szállítási költségeket átvállaljuk. Amennyiben nem garanciális eset áll fenn, úgy a fenti költségek Önt terhelik.
 1. Érvényességi terület
  1. Általános szerződési feltételeink minden ügyfél részére történő szállításra, szolgáltatásra és ajánlattételre vonatkozik.
  2. Szerződési feltételeink érvényessége kizárólagos. Amennyiben a szerződés tárgyát szerelési szolgáltatások is vagy kizárólag azok képezik, úgy ezen szolgáltatásokra az itt felsorolt szabályozásokat megelőzően az Általános szerelési feltételekben foglaltak vannak érvényben, melyek jelen dokumentum után találhatók. Megrendelő ezzel szembenálló, vagy ÁSZF-ünktől eltérő feltételei nem érvényesek, kivéve, ha egyes esetekben azokhoz írásban kifejezetten hozzá nem járultunk. Szerződési feltételeink abban az esetben is érvényesek, ha az ügyfél szerződési feltételeinkkel szembenálló vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében a szállítást még egyszer nyomatékosan nem egyeztettük.
 2. Ajánlat és szerződéskötés
  1. Az árra, mennyiségre, szállítási határidőkre és szállítási lehetőségekre vonatkozó ajánlataink nem kötelező érvényűek.
  2. Az általunk leadott ajánlatokra és előzetes költségvetésekre, valamint az azzal együtt kiküldött ábrákra, rajzokra, kalkulációkra és egyéb dokumentumokra vonatkozóan a tulajdonjogot és a szerzői jogokat fenntartjuk magunknak. Az átvevő kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem egészét, sem tartalmukat harmadik fél számára elérhetővé nem teheti, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik fél által fel nem használhatja, vagy nem sokszorosíthatja. Ezen kötelezettség megsértése esetén az ajánlatban vagy előzetes költségvetésben megadott ajánlati ár 25%-ának megfelelő mértékben használati kártérítést kell fizetni.
  3. Az ajánlatok nem tartalmaznak rajzokat, statikus elemzéseket vagy vizsgálati bizonyítványokat, kivéve, ha ezt illetően külön megállapodás született.
  4. Csak az ügyfél megrendelése számít szerződéskötési ajánlatnak. Eltérő megállapodás hiányában, az ügyfelet megrendelése 3 hétig köti..
  5. Szerződés kizárólag csak a mi végleges írásos megrendelési visszaigazolásunkkal vagy szállításunkkal jön létre. Egy előzetes megrendelési visszaigazolás még nem jelenti az ajánlat elfogadását. A szállítmány méretére és a szállítás idejére vonatkozó konkrét tartalom tekintetében is kizárólag írásban vagy faxon küldött megrendelési visszaigazolásunk mérvadó vagy, ha a megrendelést az áru megküldésével teljesítjük. A megrendelési visszaigazolás egy kereskedelmi visszaigazolás. Az ahhoz tartozó kiegészítéseket, megállapodásokat és mellékmegállapodásokat írásba kell foglalni. Ezen írásos formára vonatkozó rendelkezés módosítását is írásba kell foglalni.
 3. Árak
  1. Áraink nettó árak euróban megadva az érdi üzemtől plusz ÁFA, a számla kiállításának napján érvényes törvényi előírásoknak megfelelő mértékben. Az árak nem tartalmazzák a csomagolás és annak ártalmatlanítása, a szállítás, a postaköltség és a biztosítás díját..
  2. Amennyiben a szállítási határidő a szerződéskötést követő 4 hónapnál későbbre esik, úgy jogosultak vagyunk a megrendelő a teljesítést vagy az áru kiszállítását megelőző értesítését követően az áru vagy szolgáltatás árát annak megfelelően módosítani, ahogy az ár rajtunk kívül álló okok miatti alakulása megkívánja (pl. árfolyamingadozások, devizaszabályok, vámmal kapcsolatos változások, az alapanyag vagy előállítási költségek emelkedése).
 4. Szállítás és a kockázat átszállása
  1. Az ajánlatban illetve a megrendelési visszaigazolásban megadott szállítási határidők és időpontok nem kötelező érvényűek, csak várható dátumok és különösen nem fix időpontokat jelölnek.
  2. A kiszállítási idő megkezdése és betartása feltételezi minden felmerülő műszaki és kereskedelmi kérdés tisztázását, valamint a megrendelő közreműködési kötelezettségeinek rendeltetésszerű teljesítését. Ide tartoznak a megállapodás alapján harmadik félnek történő küldés esetén a helyes és teljes szállítási cím, és telefonszám megadása is, amelyen egyeztetni tudjuk a címzettel a kiszállítást.
  3. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, a megrendelési bizonylaton megadott címre szállítunk és teljesítünk EXW (ex works); ennek során a szállítás módját, útvonalát és a szállítmányozót mi határozzuk meg.
  4. Amennyiben a megrendelő megbízásából harmadik fél részére szállítunk, vagy a megrendelő megbízásából a vásárlás harmadik fél általi visszavonása miatt az árut tőle elszállítjuk, mindez az erre vonatkozó, itt felsorolt feltételek szerint történik. A kiszállítás során szükségessé váló többszöri kézbesítési kísérlet járulékos költségei a megrendelőt terhelik.
  5. Szállításkor a kockázat átszáll a megrendelőre, amint a szállító átvette a csomagot vagy az kiszállítás miatt az eladó gyárát vagy elosztóraktárát elhagyta. A szállítási kockázat biztosítása a megrendelő feladata. Ha a megrendelő késlekedik az átvétellel, a kockázat a szállíthatóság jelentését követően rá száll át.
  6. Amennyiben egy meghatározott szállítási vagy teljesítési időpont a mi hibánkból kerül átlépésre, úgy megrendelő köteles részünkre megfelelő türelmi időt meghatározni a szállítás vagy teljesítés végrehajtására. Ez a türelmi idő legalább három hét. Amennyiben a türelmi idő letelte után sem történik meg a szállítás vagy a teljesítés, és megrendelő emiatt el akar állni a szerződéstől vagy a teljesítés helyett kártérítést követel, úgy azelőtt minket kifejezetten írásban értesíteni köteles egy következő megfelelő türelmi idő megadásával a szállításra vagy teljesítésre való felszólítás mellett. Megrendelő köteles kérésünkre egy megadott határidőn belül indokolni, hogy a szállítás vagy teljesítés késlekedése miatt eláll-e a szerződéstől és/vagy kér-e a teljesítés helyett kártérítést vagy ragaszkodik a szállításhoz, ill. teljesítéshez.
  7. Amennyiben egy meghatározott teljesítési határidő rajtunk kívül álló körülmények miatt kerül átlépésre, például mert részünkre rendeltetésszerű és megfelelő fedezet ellenére nem vagy nem időben vagy nem rendeltetésszerűen szállítottak, úgy a határidők ennek megfelelően hosszabbodnak. Amennyiben megrendelőt a teljesítés akadályáról értesítettük, és az nem csak átmeneti jellegű, úgy jogosultak vagyunk, a szerződés még nem teljesített részétől teljes egészében vagy részben elállni.
  8. Amennyiben megrendelő késlekedik az átvétellel vagy egyéb közreműködési kötelezettségének tudatosan nem tesz eleget, jogosultak vagyunk az ebből eredő károkért, beleértve esetleges többletköltségeket kártérítést követelni. Különösen a raktározási költségek tartoznak ide. További igények jogát fenntartjuk.
  9. Részszállítások vagy -teljesítések megengedettek.
  10. Az áru visszaaküldésére csak abban az esetben van lehetőség, ha kifejezetten hozzájárulunk. Ez alapvetően megrendelő költségén történik. Ezekben az esetekben jogosultak vagyunk, visszavételi átalánydíjat felszámolni a nettó áruérték 10%-a, értékben. Ez nem érvényes akkor, ha a megrendelő a törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult a szerződéstől elállni, illetve utólagos teljesítést követelhet.
  11. Vis major esetén szállítási vagy teljesítési kötelezettségeink szünetelnek; amennyiben a szerződéskötéshez képest jelentős változás áll be, úgy jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni. Ugyanez vonatkozik az energia- vagy nyersanyaghiányra, sztrájkokra, hatósági betiltásokra vagy meg nem jósolható közlekedési- vagy üzemzavarokra. Amennyiben alvállalkozóink vagy a teljesítésnél igénybevett segédeink a fent nevezett okokból nem, nem időben vagy nem rendeltetésszerűen szállítanak, úgy a 4.9 pont lép érvénybe.
 5. Fizetés
  1. Amennyiben eltérő megállapodás nem született, megrendelőnek a megállapított díjat a számla kiállítását követő 8 napon belül levonás nélkül részünkre meg kell fizetnie. A határidő lejártát követően az ügyfél hátralékba kerül.
  2. Az ügyfél csak abban az esetben élhet beszámítási követeléssel, ha ellenigényei jogerősek, vitathatatlanok vagy általunk elismertek.
  3. Jogosultak vagyunk, minden követelésünket azonnal esedékessé tenni, ha olyan körülmények jutnak tudomásunkra, melyek a megrendelő vagyoni vagy pénzügyi helyzetének romlására utalnak.
  4. Jogosultak vagyunk ügyféllel szembeni követeléseinket harmadik félre átruházni.
 6. Minőség
  1. Az áru minősége alapvetően megfelel a termékleírásainkban, specifikációkban és címkéken feltüntetett minőségnek. Az általunk szállított áru alkalmasságáról, felhasználási lehetőségeiről és felállításáról szóló szóbeli vagy írásbeli adatokat, valamint munkatársaink tanácsait és javaslatait legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. Ezek nem kötelező érvényűek és nem képezik sem egy szerződéses jogviszony, sem a szerződéshez kapcsolódó mellékkötelezettség alapját. A megrendelő ettől függetlenül köteles termékeink és szolgáltatásaink alkalmasságát a tervezett felhasználást illetően ellenőrizni.
  2. Egyedi rendszermegoldások esetén a következő érvényes: Egyedi megoldásaink megfelelnek a jelenleg hatályos nemzeti és EU-s előírásoknak és irányelveknek, különösen a DIN EN ISO 14122-nek, BGV D36-nak és BGI 637-nek és a technológia elismert szabályai szerint kerülnek legyártásra. Ezek a megrendelő adatai, tervei és utasításai alapján kerülnek előállításra, kiszámításra és ajánlatadásra. Az ügyfél hiányos vagy nem teljes specifikációit legjobb tudomásunk szerint egészítjük ki. Ennek során az ügyféllel lefektethetünk többek között más tapasztalati értékeket, pl. előzetes megrendelések, valamint műszaki specifikációk az ügyféllel folytatott megbeszélésekből, rajzok, méretek, amikre építhetünk. A megrendelő ettől függetlenül köteles javaslataink alkalmasságát a tervezett felhasználást illetően ellenőrizni. A rögzített szerkezeteket terhelésfelvevően kell az alapzatra rögzíteni, az alapzat ehhez szükséges teherbírását a megrendelőnek kell ellenőriznie. Amennyiben a megrendelő tervei és írásbeli adatai olyan adatokat tartalmaznak, amelyeket gyártástechnológiai vagy munkabiztonsági szempontból kockázatosnak vagy nem kivitelezhetőnek tartunk, arról a megrendelőt értesítjük. Ebben az esetben a megrendelő köteles saját felelősségére módosítási javaslataink gyártási munkálataihoz való alkalmasságát felülvizsgálni. Módosítási javaslataink a megrendelő felhasználási céljaihoz való alkalmasságára vonatkozóan semmilyen biztosítékot vagy felelősséget nem vállalunk. Az általunk szállított áru szerződés szerinti minősége szempontjából ezért csak a mi termékleírásaink mérvadóak, a megrendelő által ellenjegyzett jóváhagyási rajzzal és adott esetben jóváhagyási mintával együttesen. A jóváhagyási minta csupán a jóváhagyási rajz ellenőrzésére szolgál, minőségre vonatkozó adatot a mintadokumentáció nem tartalmaz. Az ügyfél köteles a jóváhagyási rajzot ellenőrizni és részünkre egy példányt a jóváhagyással vagy jóvá nem hagyással 10 munkanapon belül visszaküldeni. Amennyiben az ügyfél a megadott határidőn belül nem válaszol, hallgatása jóváhagyási nyilatkozatnak minősül, és annak megfelelően a gyártást megkezdjük. A jóváhagyó nyilatkozat kiadása után fellépő módosítások a megrendelőt terhelik. Amennyiben az egyedi rendszermegoldás kivitelezéséhez különleges szerszámokra van szükség, úgy az azok beszerzését illető járulékos költségeket az ajánlatban külön feltüntetjük és megrendelő felé önköltségi árként kiszámlázzuk. Azok a mi tulajdonunkban maradnak. A megbízás teljesítését követően a szerszámokat 1 évig nálunk tároljuk. Ezen időszak lejártát követően a szerszámokat megsemmisítjük.
 7. Műszaki változtatások
  1. Fenntartjuk a jogot a műszaki és optikai változtatások, valamint a formában, színben és vagy súlyban történő változtatások kivitelezésére azonos minőség és ár mellett. Különösen a műszaki és optikai változtatások szerződésszerűek, amennyiben azok a termékfejlesztést szolgálják. Jogunkban áll bármikor, gyártástechnológiai vagy szabvány-megfelelőségi okokból szabványos termékeinket illetően méret- és kivitelezési módosításokat elvégezni. Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek, ilyen típusú változtatásokat a már kiszállított árun is elvégezni.
 8. Tulajdonjog fenntartása és szerzői jogok
  1. Az üzleti kapcsolatra vonatkozó, minden fizetési kötelezettség teljesüléséig fenntartjuk magunknak az általunk szállított áru tulajdonjogát . Folyószámla esetén a fenntartott tulajdonjog biztosítékként is szolgál az egyenleg követeléseire.(Feltételes áru)
  2. A megrendelő szerződésszegő magatartása esetén, különösen késedelmes fizetéskor, jogosultak vagyunk az adásvétel tárgyának visszavételére. Az adásvétel tárgyának visszavétele a szerződéstől való elállást jelent. Az adásvétel tárgyának visszavételét követően jogunkban áll értékesíteni azt. Az értékesítésből származó bevételt az ügyfél kötelezettségeire kell felszámolni, a vonatkozó értékesítési költségek levonásával.
  3. A megrendelő jogosult a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut rendezett üzleti tevékenység keretein belül továbbértékesíteni. Amennyiben a megrendelő maga értékesíti az árut, anélkül, hogy a teljes vételi árat előre vagy az adásvétel átadásakor megkapta volna, úgy köteles ügyfelével egy, a tulajdonjog fenntartásával egyenértékű feltételről megállapodni. A megrendelő már most lemond a mi javunkra az ilyen továbbértékesítésből származó követeléseiről, valamint az általa megállapított tulajdonjog fenntartásból eredő jogairól.
  4. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut a megrendelő fel- vagy átdolgozza, úgy tulajdonjogunk fenntartása a teljes új dologra kiterjed. Amennyiben megrendelő azt idegen dolgokkal dolgozza fel, kapcsolja össze vagy vegyíti, úgy tulajdonrészt kapunk arra a részre, amely árunk számlaértékének a megrendelő által felhasznált más dolgok viszonylatában a feldolgozás, összekapcsolás vagy vegyítés időpontjában megfelel. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru a megrendelő vagy harmadik fél valamely fő dolgával kerül összekapcsolásra vagy vegyítésre, úgy megrendelő már most átadja nekünk az új dologra vonatkozó jogait. Amennyiben a megrendelő díj ellenében kapcsolja össze vagy vegyíti a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut harmadik fél fő dolgával, úgy már most lemond javunkra harmadik féllel szemben támasztott követeléseiről.
  5. Kérésünkre köteles a lemondás bekövetkeztéről a vásárlót értesíteni, és nekünk a vásárlóval szembeni jogaink érvényesítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat átadni. Megrendelő csak akkor jogosult a lemondás ellenére a továbbértékesítésből származó követeléseit behajtani, ha velünk szemben fennálló tartozásait rendesen teljesíti.
  6. Amennyiben a részünkre átadott fedezetek értéke követeléseinket összesen több mint 20 százalékkal meghaladja, úgy megrendelő kérésére kötelesek vagyunk az általunk választott fedezeteket felszabadítani.
  7. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut lefoglalják, vagy harmadik fél jogainkat más módon megsérti, arról megrendelő bennünket haladéktalanul köteles értesíteni.
  8. Termékeink konstruktív megoldásainak szerzői joga kizárólag minket illet.
 9. Szavatosság
  1. A hiányosságokat az észlelést követően haladéktalanul jelenteni kell nekünk írásban (nyilvánvaló hiányosságok - az áru átvételét követ 7 napon belül; rejtett hiányosságok - haladéktalanul, az észlelést követő 7 naptári napon belül). Lehetőséget kell biztosítani számunkra a reklamált hiba megállapítására.
  2. Amennyiben a szállítmány vagy teljesítés hiányos, és az ügyfél a vizsgálati és reklamációs kötelezettségeinek eleget tett, úgy választásunknak megfelelően utánszállítunk vagy javítást végzünk (helyreigazítás). Ehhez az ügyfélnek részünkre egy legalább 10 munkanapos (egyedi rendszermegoldás esetén 10 hetes) határidőn belül lehetőséget kell biztosítania.
  3. A megrendelő kérheti a helyreigazítás céljából szükséges költségek megtérítését, amennyiben a költségek nem emelkednek azért, mert a szállítás tárgyát utólag az eredeti kiszállítás helyétől eltérő helyre szállították, kivéve ha a tartózkodási hely megfelel a rendeltetésszerű használatnak.
  4. Amennyiben a helyreigazítás sikertelen, megrendelő a díjat csökkentheti vagy a szerződéstől elállhat. Az szerződés felbontása csak akkor lehetséges, ha a megrendelő minket arról egy további megfelelő határidő megadásával kifejezetten írásban figyelmeztetett.
  5. Megrendelő a szállítmányunk vagy teljesítésünk hiányosságai miatt nem érvényesítheti jogait, ha a szállítmány vagy teljesítés értéke vagy alkalmassága csak csekély mértékben csökken.
  6. A megrendelő vagy képviselője általi átvétel megtörténtét követően további reklamációt nem fogadunk el.
  7. Amennyiben megrendelő nem követi a szerelési, üzemeltetési és karbantartási útmutatót, módosításokat hajt végre a termékeken, olyan alkatrészeket cserél, amelyek nem felelnek meg a gyári specifikációknak, úgy minden szavatosság megszűnik. Az egyedi rendszermegoldások üzembiztosságát rendszeresen ellenőrizni kell.
  8. Az ügyfél, visszkereseti igénye velünk szemben csak abban az esetben állhat fenn, ha megrendelő a kereskedőjével megállapodást a törvényi szavatosságon túl nem kötött.
 10. Felelősség
  1. A felelősség kizárólag a fentiekben meghatározott szabályozásokra terjed ki. Éppen ezért nem vállalunk felelősséget azon károkért, - mindegy milyen jogi okból - amelyek nem az árun magán keletkeztek; különösen nem vállalunk felelősséget a megrendelő elmaradt hasznáért vagy más hasonló, őt ért vagyoni kárért. Egyedi rendszermegoldások esetén nem vállalunk felelősséget az olyan hiányosságokért vagy károkért, melyek a megrendelő által megadott adatokra vezethetők vissza.
  2. A kártérítés összege maximálisan a megbízás értékére korlátozódik. További igények érvényesítése - amennyiben ez a törvény által megengedett - kizárt.
  3. Amennyiben szerződésben foglalt felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítésnél igénybevett segédek személyes felelősségére is.
  4. A fentiekben megfogalmazott felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapszik, személyi kár, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igény áll fenn.
  5. Amennyiben gondatlanságból valamely lényeges szerződéses kötelezettségünket megszegjük, kártérítési kötelezettségünk csak a jellemzően abból keletkező károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek az ügyfélnek olyan jogi álláspontokat biztosítanak, melyeket neki a szerződés tartalma és célja nyújtott, és azok, melyek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartásában az ügyfél bízik és bízhat. Egyéb esetben kártérítési felelősségünk kizárt.
  6. A megrendelő megkötései alapján készült egyedi rendszermegoldásokra vonatkozóan balesetekre és abból adódó következményekre nem vállalunk felelősséget, amennyiben azok az ügyfél specifikációira és az általa megadott adatokra vezethetők vissza.
  7. Az ügyfél kártérítési igényeinek átruházása nem lehetséges.
 11. Elévülés
  1. A szállításaink és teljesítéseink hiányosságaiból, valamint kártérítési felelősségünkből eredő igények elévülése 12 hónap.
  2. Ez nem érvényes, ha törvényileg, különösen az épített szerkezetek és azokhoz használatos dolgok, visszkereseti igény, és az építési hibák szerinti hosszabb határidők kötelezőek, valamint az élet, a test vagy az egészség megsértésének eseteiben, szándékos vagy súlyos gondatlanságból általunk elkövetett kötelezettségszegés, és a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igények esetén.
 12. Egyéb rendelkezések
  1. Joghatóság a székhelyünk, 2030 Érd szerinti illetékes bíróság. Jogunkban áll azonban, az ügyfelet a lakóhelye szerinti illetékes bíróságon beperelni.
  2. Teljesítési hely a székhelyünk, 2030 Érd, Tolmács u. 5-7.
  3. Magyarország törvényei az irányadóak.
  4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy üzleti kapcsolatunkra vonatkozó vagy azzal kapcsolatosan kapott személyes adatokat, függetlenül attól, hogy azok a vásárlótól/beszállítótól vagy harmadik személytől származnak-e, az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük.
  5. Amennyiben a fentiekben foglalt feltételek egyes pontjai teljes egészükben vagy részben hatályukat vesztik, az a többi pont, illetve az adott pont fennmaradó részeit nem érinti. A hatálytalan szabályozás helyébe olyan hatályos szabály lép, mely a hatálytalan szabályozás gazdasági tartalmához a leginkább hasonlít.

ÁLTALÁNOS SZERELÉSI FELTÉTELEK

 1. Szolgáltatások
  1. A szerelési szolgáltatás kiterjed a KRAUSE által szállított termékek/ berendezések felállítására és/vagy a megbízó által kijelölt személyek oktatására.
  2. A szerelő munkatársak normál munkaideje a szerelés helyének üzemi adottságaihoz igazodik. A megrendelőnek 10 órát kell biztosítania.
  3. KRAUSE jogosult a szerelési munkálatok egészének vagy egy részének elvégzésével külső céget megbízni.
 2. Szerelés költségei
  1. A meghatározott árak fedeznek minden olyan szolgáltatást, melyek a szerződéses szolgáltatások közé tartoznak. A szerelés díja ennek során alapvetően a mindenkori órabér plusz a megtett km díja, plusz a napi kiküldetési díj és szállás költség alapján kerül kiszámításra, amennyiben a termék megvásárlásakor átalánydíjra vagy ingyenes szerelésre vonatkozó kifejezett megállapodás nem született.
  2. A megállapított összeg ÁFA nélkül értendő, melyet a törvényileg szabályozott mértékben, a KRAUSE részére ezen felül meg kell téríteni.
  3. A szerelési ár nem tartalmazza
   a.
   azt a munkaidőt, melyet a megrendelő üzemében lerakodással és anyagszállítással töltenek,
   b.
   a várakozási időket,
   c.
   a segédanyagokat, mivel ezek nem képezik a KRAUSE által szállított áru részét.
  4. A megállapított szerelési ár nem tartalmazza a
   a.
   szerződéskötést követő szerkezeti módosításokat,
   b.
   a rendelkezésre bocsátott dokumentumoktól való eltéréseket,
   c.
   a megrendelő által nem vagy nem teljesen előkészített terület miatti késést,
   d.
   a szerelés kivitelezésének helyszínnel kapcsolatos nehézségeit,
   e.
   a megrendelőnek felróható körülmények miatti késések okán felmerülő többletköltségeket.
   A KRAUSE a fenti esetekben felmerülő többletköltségeket külön, a 2.1 pontban meghatározottaknak megfelelően számlázza.
  5. Amennyiben egy, a KRAUSE-n kívül álló okból a szerelés megkezdésének időpontja az időpont visszaigazolásának kézbesítéséhez képest 48 órával későbbre tolódik, vagy a szerelést meg kell szakítani, valamint a helyszínen okozott várakozási időt ki kell várni, minden abból eredő költség, beleértve a szerelők járulékos utazási költségei óradíjban, plusz km-díj, szállásköltség stb., valamint a késlekedés költségei és más abból keletkező kár a megrendelőt terheli. A szerelés megkezdésének időpontjában bekövetkező késés miatti követelések behajtásához előzetes figyelmeztetés nem szükséges.
 3. A megrendelő műszaki segítségnyújtása
  1. A megrendelő köteles saját költségén műszaki segítségnyújtást végezni. A segítségnyújtás elsősorban az alábbiakra vonatkozik:
   a.
   a szerelők és szerszámok részére megfelelő és zárható helyiségek biztosítása,
   b.
   fűtés (min. hőmérséklet 15°C), világítás, víz és áram biztosítása, beleértve a szereléshez szükséges csatlakozókat,
   c.
   annak szavatolása, hogy a felállítás helye fedett, száraz és tiszta,
   d.
   minden szükséges engedély beszerzése, például a vasár- és ünnepnapon való munkához, hegesztési engedély stb.
   e.
   minden, a szerelési területen található közüzemi vezeték (víz, áram, gáz, szennyvíz stb.) jelölése
   f.
   a szerelés helyének akadálytalan megközelítésének, és az épület, az alkatrészek bevitelére alkalmas méretű nyílásainak biztosítása
   g.
   annak biztosítása, hogy a kirakodás helyéhez vezető út alkalmas nehéz tehergépjárművek (40 t) részére és, hogy a tárolás helye a szerelés helyétől max. 50 m távolságra van.
   h.
   egy vagy több targonca rendelkezésére bocsátása, üzemanyaggal, megfelelő kiszolgáló személyzettel, emelőkocsival a lerakodáshoz és ezeket a szerelés teljes időtartamára szükség szerint. A targonca teherbírása min. 1,5 t legyen.
   i.
   építési hulladéktárolók felállítása és az építési hulladék elszállításának biztosítása
   j.
   annak biztosítása, hogy a szerelés közvetlenül a szerelő személyzet megérkezésekor megkezdhető és késés nélkül végezhető a megrendelő általi átvételig. Amennyiben a KRAUSE-tól külön tervekre vagy útmutatókra lenne szükség, a KRAUSE azokat időben megrendelő rendelkezésére bocsátja.
   Amennyiben a megrendelő a kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a keletkező várakozási idők alapvetően a megrendelőt terhelik (ld. 2.5 pont) és ennek megfelelően a teljesítési határidőt késleltetik. Az ebből eredő károk a megrendelőt terhelik. KRAUSE az értesítést követően jogosult, ám nem köteles, a megrendelő felelősségi körébe tartozó tevékenységeket annak helyén és költségén elvégezni. Egyéb esetekben a KRAUSE törvényes jogai és igényei érintetlenek maradnak.
 4. Szerelési határidő, kockázatviselés
  1. A szerelési határidő akkor kerül betartásra, ha annak lejáratáig a szerelés kész a megrendelő általi átvételre vagy a KRAUSE által rendelkezésre bocsátott megoldás a szerződésben foglalt célt betölti és a megrendelő azt használni tudja.
  2. Amennyiben a szerelés munkahelyi konfliktusok, különösen sztrájk és kizárás miatt késik, vagy a KRAUSE hibáján kívül bekövetkező körülmények miatt, úgy, amennyiben az ilyen akadályok bizonyíthatóan jelentősen befolyásolják a szerelés elvégzését, a szerelési határidőt annak megfelelően meg kell hosszabbítani; ez érvényes abban az esetben is, ha ilyen körülmények azt követően merülnek fel, hogy a KRAUSE teljesítése más okok miatt késik.
  3. Amennyiben a szerelendő szállítmány az átvétel előtt tönkremegy vagy elromlik anélkül, hogy a KRAUSE arról tehetne, KRAUSE jogosult a szerelés díját, a megtakarított költségek levonása mellett követelni. Ugyanez vonatkozik a szerelés mindennemű ellehetetlenítésére is, amely a KRAUSE hibáján kívül történik. Megrendelő kérheti a szerelési szolgáltatás megismétlését, ha és amennyiben az a KRAUSE-tól, különösen a szerződéses kötelezettségek figyelembevételével elvárható. Az ismétlést a KRAUSE-nak a szerződéses árakon alapuló ismételt díjazással meg kell fizetni.
 5. Átvétel
  1. A megrendelő köteles a szerelés átvételére, amint annak befejeztéről értesítették. Amennyiben a szerelés nem szerződésszerűnek minősül, úgy KRAUSE köteles a hiányosságot saját költségén megszüntetni. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a hiányosság a megrendelő érdekeit tekintve csekély mértékű vagy olyan körülményen nyugszik, ami a KRAUSE-n kívül álló okból keletkezett. Amennyiben a hiba nem lényeges, a megrendelő nem utasíthatja vissza az átvételt.
  2. Amennyiben a KRAUSE a megrendelő felé jelezte a szerelés befejezését, és a megrendelő ennek következtében köteles átvenni, úgy az átvételt, a szerelés befejezéséről szóló értesítést követő két hét letelte után megtörténtnek kell tekinteni. Egyéb esetben a KRAUSE jogosult megrendelő részére megfelelő határidőt szabni, amely letelte után az átvételt megtörténtnek kell tekinteni.
  3. Amennyiben a megrendelő az ügyfélmegoldást a felajánlott átvétel nélkül üzembe helyezi, az ettől az időponttól kezdve átvettnek számít.
  4. Az átvétellel megszűnik a KRAUSE felelőssége az olyan hiányosságokat illetően, amelyekről a megrendelőnek az átvételkor tudomása van, amennyiben a megrendelő egy bizonyos hiba miatt igényeit nem érvényesíti. Ugyanez érvényes azokra a hiányosságokra, amelyek megrendelő részére az átvételkor felismerhetőek voltak.
 6. Garancia
  1. Amennyiben eltérő megállapodás nem született az egyedi megoldások funkcionális és nem dekoratív célt szolgálnak. Az előállítás során a profilokon stb. esetleg nyoma maradhat a megmunkálásnak, az optikai hiányosságokat ezért csak akkor lehet hibaként elismerni, ha azok a szerkezettől min. 5 m távolságra szabad szemmel egyértelműen felismerhetőek.
  2. A megrendelő jogai a helyreigazítás iránti igény jogára korlátozódnak. Megrendelőnek kifejezetten jogában áll, a helyreigazítás hibás teljesítése esetén a díjazást csökkenteni, vagy választása szerint, ehelyett a szerződéstől elállni.
  3. Megrendelő köteles az észlelt hibáról a KRAUSE-t haladéktalanul írásban értesíteni. A KRAUSE felelőssége nem áll fenn abban az esetben, ha a hiányosság a megrendelő érdekeit tekintve csekély mértékű, vagy olyan körülményen nyugszik, ami a KRAUSE-n kívül álló okból keletkezett.
  4. A megrendelő a szerelési szolgáltatás hiányosságai miatti igényei egy év alatt elévülnek. A törvényi elévülési idők azonban mégis érvényesek, amennyiben a KRAUSE valamely törvényes képviselője vagy teljesítésnél igénybevett segédje gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésén alapuló, az élet, az emberi test vagy az egészség megsértéséből eredő károk iránti felelősségéről van szó, illetve amennyiben más, a KRAUSE által súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésen, vagy a KRAUSE valamely törvényes képviselője vagy teljesítésnél igénybevett segédje szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésén alapuló egyéb károkozás iránti felelősségről van szó.
 7. A KRAUSE egyéb felelősségei, felelősség kizárása
  1. Amennyiben a szerelés során egy, a KRAUSE által szállított alkatrész a KRAUSE hibájából megsérül, úgy az köteles választása szerint azt saját költségén helyreállítani vagy újat szállítani.
  2. Ha a KRAUSE hibájából a megrendelő az összeszerelt berendezést a szerződéskötés előtti vagy azt követő javaslatok vagy tanácsok, valamint más szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel az összeszerelt berendezés kezelési és karbantartási útmutatóira, hanyag vagy hibás kivitelezése miatt nem tudja szerződésszerűen használni, akkor a megrendelő további igényeinek kizárása mellett a 7. § 1. és 3. bekezdéseiben foglalt szabályozások lépnek életbe.
  3. Amennyiben utólagosan más nem történik, az ügyfél fenti szabályozáson túlmenő igényei - mindegy milyen jogi indokkal - kizártak. A KRAUSE ezért nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek nem az árun magán keletkeztek; különösen nem vállal a KRAUSE felelősséget az ügyfél elmaradt hasznáért vagy más hasonló őt ért vagyoni kárért. Amennyiben szerződésben foglalt felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítésnél igénybevett segédek személyes felelősségére is. A fentiekben megfogalmazott felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza, személyi kár, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igény áll fenn. Ugyanez érvényes akkor, ha a KRAUSE a felelősségkorlátozással szembenálló garanciát vállalt a szerződéses teljesítés minőségére vonatkozóan. Amennyiben a KRAUSE gondatlanságból valamely lényeges szerződéses kötelezettségét megszegi, kártérítési kötelezettsége csak a jellemzően abból keletkező károkra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek azok, amelyek az ügyfélnek olyan jogi álláspontokat biztosítanak, melyeket neki a szerződés tartalma és célja nyújtott, és azok, melyek teljesítése a szerződés szabályszerű teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartásában az ügyfél bízik és bízhat. Ezen túlmenően KRAUSE csak a meglévő biztosítási fedezet keretén belül vállal felelősséget, amennyiben KRAUSE a fellépő károk ellen biztosítva van és halasztó hatállyal rendelkezik a biztosítási teljesítés miatt. Egyéb esetben a KRAUSE kártérítési felelőssége kizárt.

KRAUSE MINŐSÉGGARANCIA

 1. Általános
  1. A KRAUSE név több mint 100 éve a legjobb minőséget garantálja. Termékeinket szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá, és előállításuk megfelel a kötelező érvényű szabványoknak/előírásoknak, valamint a korszerű gyártási technológiáknak. Gyártási- és minőségi folyamataink folyamatos fejlesztését kötelezettségünknek tekintjük.
 2. Garanciaidők
  1. Bízunk az általunk nyújtott minőségben és a nálunk vásárolt „Garanciás Termékekre (GarantieProdukte)“ KRAUSE minőség-garanciát nyújtunk az alábbi időtartamokra:
   a.
   a. 10 év minden KRAUSE-STABILO termékre beleértve a STABILO gurulóállványokat
   b.
   5 év minden KRAUSE-MONTO termékre beleértve a ClimTec és ProTec termékeket
   c.
   2 év minden más termékcsoportra
   d.
   2 év minden egyedi megoldásra, kivéve ha más garanciaidőről született megállapodás
  2. A garanciaidők a vásárlás bizonyított időpontjától érvényesek és csak az Európai Unió területén és Svájcban történő vásárlásokra vonatkoznak.
  3. A törvényileg szabályozott szavatossági jogokat ez a minőséggarancia nem korlátozza.
  4. A garanciális szolgáltatások sem meg nem hosszabbítják, sem meg nem újítják a termékre vonatkozó garanciaidőt.
 3. Garanciális szolgáltatások
  1. A fentiekben meghatározott garanciaidők alatt azokat a termékeket, melyek alumínium vagy acél részein anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, választásunk szerint cseréljük vagy megjavítjuk.
  2. Csere esetén a cserélt részek a mi tulajdonunkká válnak.
  3. A jelen garanciafeltételekben meghatározott jogokon kívül egyéb, a hiba elhárítására vonatkozó igényeket ez a garancia nem indokol.
 4. Garanciaigény előfeltételei
  1. Kérjük ügyeljen arra, hogy csak az alábbi feltételek szükségesek a garancia érvényesítéséhez.
  2. A garanciaigényeket közvetlenül a hiba észlelése után, a garanciális időn belül érvényesíteni kell velünk szemben.
  3. Az igény érvényesítésének írásban, e-mailen, faxon, vagy levélben kell történnie. Közvetlenül ez után tájékoztatjuk a további teendőkről (visszaküldés, elszállítás stb.).
  4. A terméknek a típusmatricán található adatok alapján egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie, és az eredeti matricát be kell mutatni.
  5. Nem vonatkozik a garancia
   a.
   olyan termékekre amelyek használatból eredő, vagy más természetes kopásnak vannak kitéve, valamint olyan hibákra, amelyek használatból eredő, vagy más természetes kopásra vezethetők vissza.
   b.
   a termékek olyan hibáira, amelyek a használati útmutató be nem tartására, nem rendeltetésszerű használatra, szokatlan környezeti feltételekre, dologtól idegen használatra, túlterhelésre, erőszakra vagy a karbantartás és ápolás hiányosságaira vezethetők vissza.
   c.
   a termékek olyan hibáira, amelyeket nem gyári KRAUSE alkatrészek vagy tartozékok használata okoz.
   d.
   olyan termékek, amelyeken módosításokat, kiegészítéseket vagy nem szakszerű javítást végeztek.
   e.
   tartozékok, módosítások, ráépítések vagy más berendezések helyreállítása.
   f.
   a normál állapottól való csekély mértékű eltérés, amely a termék használati alkalmasságát tekintve elenyésző mértékű.
   g.
   olyan károk, amelyek a nem biztonságos csomagolásban történő beküldésből erednek.
 5. Költségek
  1. Ha a megállapított hibát garanciális szolgáltatásaink keretében orvosolni tudjuk, javított vagy azonos új terméket kap vissza tőlünk. Ebben az esetben a vizsgálati és szállítási költségeket átvállaljuk. Amennyiben nem garanciális eset áll fenn, úgy a fenti költségek Önt terhelik.